สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
สุวัจน์ ธัญรส, ปรีดา ภูมี, มาโนช ขำเจริญ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
ชื่อเรื่อง (EN): Bio-flocs technology application in integrated culture of white shrimp and Nile tilapia
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การใช้เทคโนโลยีไบโอฟลอค (bio-flocs technology) มาใช้ในการเลี้ยงกุงขาวและปลานิล ้ แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 4 การทดลอง เพื่อศึกษา 1) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 2) สัดส่วนปลานิลต่อกุง ้ 3) แหล่งคาร์บอน และ 4) ความหนาแน่นของกุงที่เหมาะสม ต ้ ่อการ เจริญเติบโต และผลผลิตของกุงขาว และปลานิล ้ โดยเลี้ยงในระบบปิ ด ใช้ถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร บรรจุนํ้ าทะเล 400 ลิตร นํ้ าจากถังเลี้ยงกุงระบายออกสู ้ ่ถังเลี้ยงปลาเพื่อบําบัด ใช้ปั๊ มนํ้ าแบบจุ่ม สูบนํ้ าจากถังเลี้ยงปลากลับมาสู่ถังเลี้ยงกุง้ มีการให้อาหารกุงแต ้ ่ไม่ให้อาหารแก่ปลานิล จาก การศึกษาพบวา อัตราส ่ ่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสม คือ 16 : 1 สามารถใช้แป้ งข้าวจ้าว แป้ ง มันสําปะหลัง และนํ้ าตาลทรายเป็ นแหล่งอินทรีย์คาร์บอนได้ ควรเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นกุงขาว ้ ต่อปลานิล 0.025 หรือ กุงขาว 100 ตัว ปลานิล 3 ตัว ้ ซึ่งจะให้ผลผลิตกุงขาว และปล ้ านิลดีที่สุด
บทคัดย่อ (EN): The application of bio-flocs technology in integrated culture of white shrimp and Nile tilapia consist of four series experiment. Firstly, to determine the optimal ratio of carbon to nitrogen. Second, to investigate optimal ratio of Nile tilapia and white shrimp. Third, to evaluate good carbon source and finally, the evaluation of optimal density of white shrimp. Closed system, consist of two -500 liter fiber glass tanks, was used in this experiment. Water from shrimp cultured tank flow to fish cultured tank then was pumped back to shrimp cultured tank. Shrimp were fed three meals a day, daily while, fish were not fed. The results from this experiment indicated that the optimal ratio of carbon to nitrogen is 16:1. Rice flour, tapioca flour and sugar can be used as carbon sources in bio-flocs technology. The optimal density white shrimp and Nile tilapia is 0.025 or 100 pieces of white shrimp and 3 pieces of Nile tilapia gave high production of white shrimp and Nile tilapia
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2555
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับการเลี้ยงปลานิลและการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในความหนาแน่นที่ต่างกันในน้ำความเค็มต่ำ การศึกษาผลของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งขาว หนังสือการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การใช้ตะกอนน้ำนึ่งปลาทูน่าเป็นสารดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่งโปรตีนหลัก สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) และกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนาสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิลจาก Bio-flocs เหลือทิ้งจากระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก