สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
รชฏ เชื้อวิโรจน์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
ชื่อเรื่อง (EN): Design of temperature and relative humidity measurement device computerized-data system
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รชฏ เชื้อวิโรจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pachata Chuaviroj
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุพจน์ เอื้องกุญชร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Supote Iangkoochorn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เพื่อนำเอาคอมพิวเตอร์มาบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แล้วแสดงผลออกมาในรูปแบบข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยอาศัยอุปกรณ์แปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากเครื่องวัด โดยการวัดอุณหภูมิของอากาศ ระหว่าง 0 ถึง 50 องคาเซลเซียส และวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้มีความเชื่อมั่นของเครื่องวัดอยู่ในระดับสูง
บทคัดย่อ (EN): This study to apply computer to recorded temperature and relative humidity. The result from instrument to be converted into digital signal for the computer using analog to digital converter. The temperature measurement ranged from 5 to 50 oC and the relative humidity ranged from 0 to 100 percent.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-44-046
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 160,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
เอกสารแนบ: http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2557/Rachata_Chuaviroj_2547/fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2544
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2547
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีผลต่อพฤติกรรมของเห็บโค ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของอุณหภูมิต่อการระงับความรู้สึกด้วยน้ำมันกานพลูในปลานิล (Oreochromis niloticus) ผลของอุณหภูมิต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus นำโรคใบขาวอ้อย ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของอุณหภูมิ ความเข้มแสง และความเร็วลมต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารในไก่เนื้อเพศเมีย โครงการพัฒนาเครื่องวัดระดับน้ำแบบดิจิตอลพร้อมระบบ data logger บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน โดยใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้เกณฑ์หลายวัตถุประสงค์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก