สืบค้นงานวิจัย
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย
นิรชา เจ็กชื่น, สุดสงวน เทียมไธสงค์, นิรชา เจ็กชื่น, สุดสงวน เทียมไธสงค์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย
ชื่อเรื่อง (EN): Farmers Participation toward sandy soil Management for increasing of cassava (Manihot esculenta (L.) Crantz) yield
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Manihot esculenta (L.
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทรายดำเนินการในกลุ่มชุดดินที่ 41 ชุดดิน มหาสารคาม (Msk series) จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการ 2 ช่วงเวลา โดย ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2553-2554 วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 6 ตำรับ 3 ซ้ำ ตำรับที่ 1 วิธีการควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ตำรับที่ 2 วิธีเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 3 คำแนะนำกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 4 ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของโปรแกรมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยรายแปลง (ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ 46-0-0 อัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับโดโลไมท์ 640 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 5 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด 100 กิโลกรัมต่อไร่ และตำรับที่ 6 ใช้มูลไก่ อัตรา 1 ตันต่อไร่ และช่วงที่สองระหว่าง พ.ศ. 2555-2556 จัดทำแปลงขยายผลในแปลงเกษตรกรจำนวน 4 แปลง วางแผนการทดลองแบบ Observation trial ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือการใช้ปุ๋ยตามวิธีการเดิมของเกษตรกร เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของโปรแกรมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยรายแปลง ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลองในด้านความเป็นกรดด่างของดินเพิ่มขึ้นในทุกตำรับ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มูลไก่ สำหรับแปลงขยายผล 4 แปลง การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำโปรแกรมการจัดการดิน ฯ ให้ค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนปริมาณธาตุอาหารอื่น ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น การเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในแปลงทดลองเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำโปรแกรมการจัดการดิน ฯ ส่วนผลผลิตมันสำปะหลังสูงสุดในวิธีการใช้ปุ๋ยมูลไก่ ให้ผลผลิต 12,986 ตันต่อไร่ สำหรับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำโปรแกรมการจัดการดิน ฯ ให้ผลผลิตรองลงมา 11,376 ตันต่อไร่ แต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 22,518 บาทต่อไร่ เกษตรกรจึงให้การยอมรับมากที่สุด 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงขยายผลของเกษตรกรทั้ง 4 แปลง ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำโปรแกรมการจัดการดิน ฯ นั้น มันสำปะหลังจะมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการแบบเดิมของเกษตรกรในทุกแปลง ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงถึง 10,424 ตันต่อไร่ และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 19,175 บาทต่อไร่ รวมทั้งเกษตรกรให้การยอมรับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจในวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำโปรแกรมการจัดการดิน ฯ ระหว่าง 97-100 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): To Study of The Farmers Participation toward Sandy soil Management for increasing of Cassava yield were conducted 2 periods , The first during October 2010 to September 2011 at Khon Kaen Province on Mahasarackam series under rainfed condition. Experimental design was RCBD with 6 treatments and 3 replications. The treatments were imposed 1) control plot (no fertilizer); 2) the conventional method ( 15 - 15 - 15 = 50 kg./rai) ; 3) 15 - 15 - 15 =100 kg./rai ; (4) using fertilizer by soil analysis (18-46-0 = 9 kg./rai 46-0-0 = 31 kg./ rai and 0-0-60 = 7 kg./ rai include with dolomite = 640 kg./rai ); (5) organic- chem pellets = 100 kg./rai ; and (6 ) chicken manure = 1 ton/rai .And the second during the 2012-2013 prepared to extend the 4 plots in the farmers' Observation trial consisted of 2 experimental design method was to apply fertilizers according to the conventional method compare with using fertilizer by soil analysis program. The Result found that pH of the soil increased in all treatments. The amount of phosphorus, potassium, calcium and magnesium increases by using chicken manure. The 4 converting expands, using fertilizer by soil analysis has a pH increase as well. The other nutrients is likely higher. The growth of the cassava plots was highest increase on the using fertilizer by soil analysis.The maximum yield of cassava by using chicken manure was 12,986 tonnes/rai more than yield of the using fertilizer by soil analysis, followed by 11,376 tons /rai, but the economic returns up to 22,518 baht/rai. It was made farmers to accept a maximum of 90 percent. In addition to 4 plots to extend of using fertilizer by soil analysis was produced yield higher than conventional methods. The maximum yield was 10,424 tonnes / rai and maximum economic return was 19,175 baht / rai, and In accordance with the instructions on using fertilizer by soil analysis, farmers have recognized the economic returns components between 97-100 percent.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2556
อาหารจากมันสำปะหลัง การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การพื้นฟูดินสันป่าตองด้วยหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (พื้นที่จังหวัดชลบุรี) การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังในสภาพดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ดินกรด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก