สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas spp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุม โรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
วรรณดี บัญญัติรัชต - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas spp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุม โรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
ชื่อเรื่อง (EN): Efficacy of Pseudomonas spp. in liquid organic fertilizer for control of Fusarium Wilt of tomato caused by Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณดี บัญญัติรัชต
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas spp. จำนวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ SE-1, SE-2, PT2-1 และ PNN1-5 ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพจากผักกาดขาวในการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) race2 ในสภาพเรือนทดลอง โดยวิธีการนำสารแขวนลอยของ Pseudomonas spp. แต่ละไอโซเลตที่มีความเข้มข้น 1x109 CFU/ml มาใช้ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพที่มีความเข้มข้น 0.1% ผลการทดลองพบว่าไอโซเลต SE-1 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองเมื่อทดสอบกับต้นกล้ามะเขือเทศ และไอโซเล่ต PT2-1จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อทดสอบกับเมล็ดพันธุ์ โดยที่สามารถลดการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองได้ 90% นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำหมักชีวภาพจากผักกาดขาวสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยให้น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งที่เพิ่มขึ้นของต้นมะเขือเทศทั้งต้นสูงสุดเท่ากับ 22.66 และ 1.83 กรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม เมื่อนำเชื้อ Pseudomona ไอโซเลต SE-1, SE-2, PT2-1 และ PNN1-5 มาตรวจสอบการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าสามารถสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์, volatile compounds, อินโดล-3-อะซิติก แอสิด และเอนไซม์ย่อยสลาย ได้แก่ ไคติเนส, เบตา-1,3- กลูคาเนส และโปรตีเอส
บทคัดย่อ (EN): Four isolates of antagonistic Pseudomonas spp., SE-1, SE-2, PT2-1 and PNN1-5 and liquid organic fertilizer produced from Chinese cabbage amended with 0.5% molasses were tested for controlling Fusarium wilt of tomatoes caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) race2 in the greenhouse. Each seed inoculum of Pseudomonas at concentration 1x109 CFU/ml combined with liquid organic fertilizer concentration of 0.1% was used. The most effective application was Pseudomonas SE-1 using seedling treatment by root dip and Pseudomonas PT2-1 with seed treatment reduced disease at the same level of 90%. In addition, the liquid organic fertilizer showed growth induction property of tomato. The highest of fresh and dry weight of 22.66 and 1.83 grams, was obtained respectively, compared to control treatment. The isolates of Pseudomonas were determined bioactive compounds. The result showed that, they produced siderophores, indole-3 -acetic acid (IAA), volatile compounds and lytic enzymes as chitinase, beta - 1, 3 – glucanase and protease.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas spp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุม โรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 กันยายน 2552
ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากใบหญ้าแฝก การศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อราในน้ำและโรคเชื้อราในปลาในแม่น้ำชี ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ ประสิทธิภาพของเห็ดรังนก (Cyathus sp.) ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยชีววิธี การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii และ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici สาเหตุโรคทางดินของมะเขือเทศ ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici การใช้น้ำหมักชีวภาพควบคุมแมลงศัตรูพืชในการควบคุมหนอนชอนใต้ผิวเปลือกลองกอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก