สืบค้นงานวิจัย
ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีกับยางพารา
นุชนารถ กังพิศดาร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีกับยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Farm Trial of Fertilizer on Growth of Rubber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนารถ กังพิศดาร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ได้จากงานวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาและทดสอบให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ และแนะนำแก่เกษตรกร ดังนั้นจึงได้นำผลจากงานวิจัยระดับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นยางก่อนเปิดกรีดในสวนยางปลูกแทนรอบสอง ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรปุ๋ยที่แนะนำกับยางพาราพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ในสวนยางทั่วประเทศจำนวน 20 แปลง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้เลือกใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่เพื่อลดระยะเวลาเปิดกรีด ทำให้เปิดกรีดต้นยางได้เร็วขึ้นอย่างน้อย 6 เดือน เริ่มดำเนินการวิจัยในปี 2543 ขณะนี้ต้นยางอายุ 3 ปี พบว่าการใส่ปุ๋ยทดสอบมีแนวโน้มทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีกว่าปุ๋ยแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ปุ๋ยทดสอบกับต้นยางที่ปลูกในดินร่วนทรายในเขตปลูกยางใหม่ จะทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีกว่าการใส่ปุ๋ยแนะนำ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการที่ใส่ปุ๋ยทดสอบมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าวิธีการที่ใส่ปุ๋ยแนะนำ และเมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ที่ทดลองกับพันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ BPM 24 ที่ปลูกในแปลงเดียวกันของเกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่ พบว่าต้นยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ BPM 24 และพบว่าสวนยางทั้งในเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหม่ ที่ได้รับการดูแลรักษาสวนยางดีปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดี มีขนาดรอบลำต้นสูงกว่าค่ามาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยาง นอกจากนี้การใช้วัสดุปลูกติดตาในแปลงและต้นยางชำถุงทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีกว่าการใช้ต้นตอตา ดังนั้นเทคโนโลยีการเลือกใช้พันธุ์ยาง การใช้ปุ๋ย วัสดุปลูก และการดูแลรักษาสวนยางจึงเป็นปัจจัยในการการลดระยะเวลาเปิดกรีดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีกับยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา กลุ่มวิจัยยางพารา โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพารา (ช่วงอายุก่อนเปิดกรีด) การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก