สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
วิทยา สุมามาลย์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Quality of Silage Contained in Black Plastic Bag Silo at Various Storage Periods.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิทยา สุมามาลย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการทดลองที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของพืชที่หมักในถุงพลาสติกดำ ที่เก็บรักษาในระยะเวลาต่างๆ กันเพื่อประเมินศักยภาพอายุการเก็บรักษาของพืชหมัก 3 ชนิด ได้แก่ (1) หญ้ากินนีสีม่วงหมักร่วมกับกากน้ำตาล 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (2) หญ้าเนเปียร์ยักษ์หมักร่วมกับกากน้ำตาล 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ (3) ต้นข้าวโพดหมัก โดยพืชหมักแต่ละชนิดวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ซ้ำ สิ่งทดลองได้แก่ อายุการเก็บรักษา 4 อายุ ได้แก่ 1 3 6 และ 12 เดือน ผลการทดลอง พบว่า หญ้าเนเปียร์ยักษ์หมักร่วมกับกากน้ำตาล 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน โดยคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ไม่เปลี่ยนแปลง หญ้ากินนีสีม่วงหมักร่วมกับกากน้ำตาล 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถเก็บได้นาน 3 เดือน มีคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่าก่อนหมัก แต่ถ้าเก็บไว้นาน 6-12 เดือน ลักษณะทางกายภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ไม่เหมาะที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์ ส่วนต้นข้าวโพดหมักมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลาง สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน โดยคุณค่าทางโภชนะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
บทคัดย่อ (EN): The experiment was conducted at Sakonnakhon animal nutrition development station during March 2009 to December 2010. The objective was to investigate the effect of storage time on quality of each forage silage types. King Napier grass (Pennisetum purpureum x P. glaucum), purple guinea grass (Panicum maximum TD 58) and corn(Zea mays) were studied in Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments of storage time (1, 3, 6 and 12 months) and 5 replications. The results showed that King napier grass ensiled with 6 percent by weight of molasses could be stored for 6 months with good nutritive values. Purple guinea grass ensiled with 6 % by weight of molasses could be stored to 3 months which nutritive values was difference from being ensiled. If it was stored for 12 months, the physical characteristics were changed and unsuitable for animal feed. The quality of corn silage was good to medium and could be stored for 6 months with slightly changed of nutritive value.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-03-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
กรมปศุสัตว์
30 เมษายน 2554
กรมปศุสัตว์
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลานิลในช่องทางการเคลื่อนย้าย การศึกษาคุณภาพพืชหมักที่อายุการหมักต่างๆ กันของหญ้ารูซี่ ถั่วท่าพระสไตโลหญ้าแพงโกล่า และถั่วคาวาลเคด ผลของ 1-methylcyclopropene และรูปแบบการตัดแต่ง ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอสุกพันธุ์เรดมาลาดอลและพันธุ์แขกดำ คุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกที่เติมสารช่วยหมักชนืดต่างๆ พืชอ้างอิงสำหรับประเมินการตรึงไนโตรเจนโดย N Isotope Dilution Technique ผลของเมทิลจัสโมเนตร่วมกับสารเคลือบผิวไคโทซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่ที่เก็บรักษาในสภาพต่างๆ กัน การศึกษาคุณภาพและต้นทุนการผลิตของพืชหมักในภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก