สืบค้นงานวิจัย
การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด
ตรี วาทกิจ - มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อเรื่อง: การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด
ชื่อเรื่อง (EN): Survival of acid shocked and Nata De Pina Immobilized Probiotic Bacteria in Pineapple Juice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ตรี วาทกิจ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดด้วยวิธีการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์ เชื้อโพรไบโอติกที่นำมาศึกษาได้แก่ Lactococcus lactis subsp. cremoris TISTR 1344, Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และเชื้อผสมอัตราส่วน 1:1 การทดลองที่ 1 ศึกษากราฟการเติบโต พบว่าL. lactis subsp. cremoris TISTR 1344และ L. acidophilus TISTR 1338 มีการเจริญเข้าสู่ช่วงเฟสคงที่ โดยมีจำนวนเซลล์ 8.5-9.0 logCFU/ml ใช้ระยะเวลาในการบ่ม 21 ชม. การทดลองที่ 2 พบว่า L. lactis subsp. cremoris TISTR 1344ที่ผ่านการช็อคด้วยกรด (pH 4.5) มีจำนวนเหลือรอดสูงสุดเท่ากับ 5.72 logCFU/ml การทดลองที่ 3 ศึกษาวิธีการตรึงเซลล์บนแผ่นวุ้นเซลลูโลสที่ผลิตได้จาก Acetobacter xylinum TISTR 893 โดยใช้น้ำสับปะรดเป็นสับสเตรท พบว่าวุ้นที่มีลักษณะปั่นเป็นชิ้นเล็ก (flake) ทำให้เชื้อโพรไบโอติกมีจำนวนเหลือรอดสูงสุดเท่ากับ 7.29 logCFU/ml ส่วนการทดลองที่ 4 ศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกรูปแบบต่างๆ พบว่าเซลล์ที่ผ่านการช็อคด้วยกรดร่วมกับการตรึงเซลล์ด้วยเซลลูโลสมีจำนวนเหลือรอดสูงสุดเท่ากับ 7.77 logCFU/ml โดยผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเสริมโพรไบโอติกด้วยวิธีดังกล่าวมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 7.92
บทคัดย่อ (EN): The aim of this research was to study the survival of probiotic bacteria in pineapple juice after acid shocked and immobilized cell application. The probiotics consisted of Lactococcus lactis subsp. cremoris TISTR 1344, Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 and mixed cultures at a ratio of 1:1. For experiment 1, the bacterial growth curves of those probiotics were investigated. It was found that Lactococcus lactis subsp. cremoris TISTR 1344 and Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 exhibited the stationary phase of growth with cell numbers of 8.5-9.0 logCFU/ml after incubated for 21 h. For experiment 2, it was found that acid shocked (pH 4.5) L. lactissubsp. cremoris TISTR 1344 cells had the highest number as 5.72 logCFU/ml. Then, for experiment 3, the selected probiotic cells were immobilized on bacterial cellulose produced by Acetobacter xylinum TISTR 893 using pineapple juice as substrate. It was revealed that the flake ones had the highest survival numbers of probiotic cells as 7.29 logCFU/ml. Furthermore, for experiment 4, the survivals of probiotic cells with different treatments in pineapple juice were determined. The results showed that the acid shocked plus bacterial cellulose immobilized cells had the highest numbers as 7.77 logCFU/ml. In addition, the pineapple juice supplemented with the above treatment had the average overall liking score of 7.92.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252417
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด
ตรี วาทกิจ
มหาวิทยาลัยนครพนม
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด ผลของการใช้ระบบบำบัดน้ำแบบ skimmer ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ แบคทีเรียและต่อการอนุบาลกุ้งทะเล การศึกษาการใช้แป้งข้าวเจ้าเพิ่มความข้นหนืดในน้ำส้มและน้ำสับปะรดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia coli ในน้ำใช้และน้ำแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา การคัดเลือกแบคทีเรียจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลิตเอทานอล บทบาทของแบคทีเรียกรดน้ำส้มและกระบวนการหมักน้ำส้มสายชู สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก