สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR
ทิภาพร นวลเนตร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR
ชื่อเรื่อง (EN): Genetic Relationships of Curvularia lunata Races Causing Rice Dirty Panicle by ITS rDNA Sequence Analysis and ISSR Markers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทิภาพร นวลเนตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Thiphaphorn Naunnet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โรคเมล็ดด่างข้าว (rice dirty panicle)เป็นปัญหาสำคัญของการปลูกข้าวในประเทศไทย โดยมีเชื้อราสาเหตุ 6 ชนิด โดยเชื้อราสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรครุนแรง Curvularia lunata การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา C. lunata สายพันธุ์ต่าง ๆโดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITSrDNA และเครื่องหมาย ISSR จากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS rDNA พบว่า เชื้อรา C. lunata จัดกลุ่มอยู่ร่วมกับเชื้อรา C. lunata จากฐานข้อมูล NCBI โดยมีค่าความน่าเชื่อมั่นในการจัดกลุ่มที่ 100% และข้อมูลความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา C. lunata จำนวน 40 ไอโซเลท เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องหมาย ISSR พบว่าแบบแผนดีเอ็นเอมีความผันแปรทั้งภายในประชากร และระหว่างประชากร แบบแผนดีเอ็นเอมีการกระจายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ในบางพื้นที่พบแบบแผนดีเอ็นเอมากกว่า 1 และมีบางแบบแผนดีเอ็นเอ พบเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ผลการทดลองนี้สนับสนุนการเกิดการเคลื่อนย้ายจีโนไทป์ ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม และการเคลื่อนย้ายของเชื้อรา C. lunata ในภูมิภาคที่แตกต่างกันของประเทศไทย
บทคัดย่อ (EN): The rice dirty panicle disease is the main problem for rice production in Thailand. Rice dirty panicle is caused by six fungal pathogens of which Curvularia lunata was established to be the major pathogen in previous research. The purpose of this study was to examine the genetic relationships of C. lunata in Thailand using ITS rDNA sequence analysis and ISSR markers. The results revealed that C. lunata was grouped with C. lunata from the NCBI database with a 100% bootstrap support. The genetic data of 40 isolates of C. lunata were variable and diversity was detected within and among populations by ISSR markers. Multiple ISSR band profiles can be observed throughout Thailand and there are more than one band profile distributed in any given geographical location. However, certain band profiles are observed in only some geographical areas. These results support genotypic flow in C. lunata which is genetically diverse and distributed in different geographical areas in the country.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR
กรมวิชาการเกษตร
2561
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อรา Prochloraz, Propiconazole + Difenoconazole และเชื้อแอกติโนไมซีสต์ ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว การประเมินความต้านทานต่อโรคกาบใบเน่าและโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ผลของโรคเมล็ดด่างที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดความเสียหายของเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโรคเมล็ดด่าง การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด่างข้าวและการประเมินความต้านทานโรคบนข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารจากพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ผลกระทบของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก