สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์
ไอลดา ใจสมัคร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์
ชื่อเรื่อง (EN): Effectiveness of ethanolic herbal plants extraction to eliminate jack-beardsley mealybug (Pseudococcus jackbeardsleyi)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไอลดา ใจสมัคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Irada Jaisamak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kan Khoomsab
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดกำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ จากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเถาบอระเพ็ด สารสกัดจากใบสะเดา และสารสกัดจากใบเสลดพังพอน เพื่อการควบคุมเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ โดยทำการสกัดแยกตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนเหวี่ยง จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Pseudococcus jackbeardsleyi) วัย 2-3 โดยวิธีการสัมผัสโดยตรงกับตัวของแมลง พบว่า สารสกัดจากใบสะเดา มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ได้ดีที่สุด ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (w/v) สามารถทำให้เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ตายได้ถึง 100.00 เปอร์เซ็นต์ ที่ 24 ชั่วโมง รองลงมา คือ สารสกัดจากใบเสลดพังพอนที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (w/v) สามารถทำให้เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ตายได้ถึง 91.11 เปอร์เซ็นต์ ที่ 24 ชั่วโมง และสารสกัดจากเถาบอระเพ็ด ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (w/v) สามารถทำให้เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ตายได้ถึง 77.78 เปอร์เซ็นต์ ที่ 24 ชั่วโมง โดยมีค่า LC50 ที่ 24 ชั่วโมง ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ สารสกัดจากสะเดา เท่ากับ 1.90 เปอร์เซ็นต์ (w/v) สารสกัดจากใบเสลดพังพอน เท่ากับ 2.42 เปอร์เซ็นต์ (w/v) และสารสกัดจากเถาบอระเพ็ดเท่ากับ 3.34 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research was to compare the elimination of Pseudococcus jackbeardsleyi by 3 types of herbs extract from Tinospora crispa, Azadirachta indica and Barleria lupulina for eliminating Pseudococcus jackbeardsleyi. All of herbal plants were extracted by solvent extraction of 95 % ethyl alcohol and evaporating by rotary vacuum evaporator for crude plant extract. The crude plant extracts were prepared and applied to the 2nd- 3th instar larvae of Pseudococcus jackbeardsleyi by direct contact with the insect. The results showed that the extract of Azadirachta indica most effective in eliminating Pseudococcus jackbeardsleyi at 10% (w/v) gave the best eliminate 100.00% mortality at 24 hours followed by the Barleria lupulina at 10% (w/v) can eliminate 91.11% mortality at 24 hours and the Tinospora crispa at 10% (w/v) can make 77.88% mortality at 24 hours. The LC50 at 24 hour of extracts from herbs the 3 species include extract from the Azadirachta indica = 1.90% (w/v), the Barleria lupulina = 2.42% (w/v), and the Tinospora crispa = 3.34% (w/v).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P441.pdf&id=1343&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอร์รี่ ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดIchythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ในปลาที่มีศักยภาพในการเลี้ยง การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในการกำจัดแมลงศัตรูพืช การทดสอบผลิตภัณฑ์สารสกัดป้องกันกำจัดโรคราแป้งของถั่วหวานและผงสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชในดิน ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคในปลาทะเลเศรษฐกิจ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก