สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
อุทัย โกแสน - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุทัย โกแสน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการศึกษางานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมทางเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2545 ถึง 2546 ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร ในการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยใช้ประชากรจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในปี 2545 - 2546 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,040 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 288 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด มีการแปลงผลข้อมูลในรูปคำบรรยายประกอบตาราง ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47 ปี ร้อยละ73.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีประสบการณ์ในการทำนาเฉลี่ย 24 ปี มีพื้นที่ถือครองการเกษตรเฉลี่ย 44 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการทำนา 182,743 บาท ร้อยละ 74.7 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรประเภทลูกค้า ธ.ก.ส. มีการทำนาปีโดยเฉลี่ย 38 ไร่ นาปรัง 16 ไร่ ร้อยละ 88.5 มีการใช้เครื่องจักรประเภทรถไถเดินตาม ร้อยละ 93.4 รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ โดยเฉลี่ยเดือนละ 12 ครั้ง แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรร้อยละ 82.3 มาจากน้ำฝน ร้อยละ 88.9 ได้รับความรู้จากนักวิชาการระดับอำเภอ ร้อยละ 96.5 ได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 5 ครั้ง เกษตรกรกว่าร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และร้อยละ 85 ได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรไปปฏิบัติ ส่วนความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ทั้งในด้านวัตถุประสงค์โครงการ (3.85) การให้คำแนะนำทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ (3.84) การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์ (3.82) ข้อกำหนดของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (3.81) การสนับสนุนของทางราชการ (3.72) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ (3.72) และเงื่อนไขของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (3.65) โดยมีปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน คือ งบประมาณสนับสนุนการอบรมมีน้อย การถ่ายทอดบ่อยครั้งเกินไป ขนาดแปลงที่บังคับพื้นที่มากเกินไป และเสนอว่า ทางราชการควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ควรลดขั้นตอนการถ่ายทอดให้น้อยลง และปรับข้อกำหนดเรื่องขนาดของแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดนครสวรรค์
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2545 - 2546
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
อุทัย โกแสน
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดมุกดาหาร การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก