สืบค้นงานวิจัย
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเตรียมจากกากงา
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเตรียมจากกากงา
ชื่อเรื่อง (EN): Functional Beverage for Elderly Prepared from Bioactive Sesame Hydrolysate from Defatted Sesame Meal
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การสกัดนํ€ามันงานิยมสกัดด้วยการบีบอัดโดยใช้ระบบไฮโดรลิกและ ระบบเกลียวอัดโดยไม่ใช้ความร้อนเพื•อให้ได้นํ€ามันงาบริสุทธิ† มีกากงาเป•น เศษเหลือของอุตสาหกรรม ซึ•งกากงายังมีคุณค่าทางอาหารที•สูงแต่การใช้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังใช้เป•นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นอกจากนี€มีการศึกษา การนํากากงาหลังการบีบนํ€ามันมาย่อยต่อให้ได้โปรตีนไฮโดรไลเสทเพื•อพัฒนา ให้ได้เปปไทด์ที•มีฤทธิ†ทางชีวภาพ พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเสทที•เตรียมจาก กากงาด้วยเอนไซม์อัลคาเลสมีสมบัติเชิงหน้าที•ดีหลายประการ ดังนั€นการผลิต งาไฮโดรไลเสทจากกากงาหลังการบีบนํ€ามันและคัดเลือกงาไฮโดรไลเสทที•มี สมบัติทางชีวภาพ เช่น ด้านการต้านออกซิเดชัน ด้านการลดความดันโลหิต จึงเป•นเทคโนโลยีที•เป•นที•ต้องการสูง
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-02-03
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-02-02
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเตรียมจากกากงา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 1
ผักสดอ่อนนุ่มสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบการจัดการความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังในเขตภาคเหนือตอนล่าง ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระบบบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติในผู้สูงอายุ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว โครงการปรับปรุงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มสำหรับผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก