สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและกระจายพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2542
ศุภมิตร ลิมปิชัย - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การผลิตและกระจายพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2542
ชื่อเรื่อง (EN): Production and Multiplication of Rubber Planting Material from Clone Recommendations in 1999
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภมิตร ลิมปิชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำรวจและรวบรวมข้อมูลการผลิตและกระจายพันธุ์ยาง ตลอดจนการตรวจสอบพันธุ์ยาง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้เหมาะสมตามคำแนะนำพันธุ์ยาง ได้ดำเนินการในแปลงขยายพันธุ์กล้ายาง กิ่งตายาง และแปลงผลิตต้นยางชำถุง ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี 2544-2546 โดยการสังเกตข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาคสนาม และแบบบันทึกข้อมูล ผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพบว่าในปี 2544 แปลงที่รวบรวมได้จำแนกเป็นแปลงกล้ายางจำนวน 189 ราย สามารถผลิตต้นกล้ายางในเนื้อที่ 3,251 ไร่ ได้ต้นกล้ายางทั้งสิ้น 31.3 ล้านต้น แปลงกิ่งตายางจำนวน 181 ราย สามารถผลิตกิ่งตายางในเนื้อที่รวม 1,855 ไร่ ได้กิ่งตายางทั้งสิ้น 55.8 ล้านกิ่ง กิ่งตายางที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 70.5 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 BPM 24 และ PB 235 ร้อยละ 14.1 8.8 และ 3.3 ตามลำดับ และแปลงผลิตต้นยางชำถุงที่รวบรวมได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ทั้งหมด 227 ราย สามารถผลิตต้นยางชำถุงได้ทั้งสิ้น 9.6 ล้านต้น ต้นยางชำถุงที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 82.0 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 และ BPM 24 ร้อยละ 8.6 และ 7.6 ตามลำดับ ปี 2545 แปลงที่รวบรวมได้จำแนกเป็นแปลงกล้ายางจำนวน 249 ราย สามารถผลิตต้นกล้ายางในเนื้อที่ 4,708 ไร่ ได้ต้นกล้ายางทั้งสิ้น 70.6 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ร้อยละ 125.6 แปลงกิ่งตายางจำนวน 229 ราย สามารถผลิตกิ่งตายางในเนื้อที่ 2,078 ไร่ ได้กิ่งตายางทั้งสิ้น 60.7 ล้านกิ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ร้อยละ 8.8 กิ่งตายางที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 67.6 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 BPM 24 และ PB 235 ร้อยละ 23.8 3.6 และ 2.4 ตามลำดับ และแปลงผลิตต้นยางชำถุงที่รวบรวมได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จำนวน 442 ราย สามารถผลิตต้นยางชำถุงได้ทั้งสิ้น 14.7 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ร้อยละ 53.1 ต้นยางชำถุงที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 82.2 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 และ BPM 24 ร้อยละ 13.7 และ 2.5 ตามลำดับ และปี 2546 แปลงที่รวบรวมได้จำแนกเป็นแปลงกล้ายางจำนวน 268 ราย สามารถผลิตต้นกล้ายางในเนื้อที่ 6,919 ไร่ ได้ต้นกล้ายางทั้งสิ้น 104.0 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2544 และ 2545 ร้อยละ 232.3 และ 47.3 ตามลำดับ แปลงกิ่งตายางจำนวน 259 ราย สามารถผลิตกิ่งตายางในเนื้อที่ 2,179 ไร่ ได้กิ่งตายางทั้งสิ้น 67.9 ล้านกิ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2544 และ 2545 ร้อยละ 21.7 และ 11.9 ตามลำดับ กิ่งตายางที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 76.7 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 BPM 24 และ PB 235 ร้อยละ 16.4 2.6 และ 2.0 ตามลำดับ และแปลงผลิตต้นยางชำถุงที่รวบรวมได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จำนวน 478 ราย สามารถผลิตต้นยางชำถุงได้ทั้งสิ้น 23.5 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2544 และ 2545 ร้อยละ 144.8 และ 59.9 ตามลำดับ ต้นยางชำถุงที่ผลิตได้มากที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 84.0 รองลงมาได้แก่พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 และ BPM 24 ร้อยละ 13.4 และ 0.5 ตามลำดับ และผลการตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ยางในแปลงกิ่งตายางของภาคใต้ตอนล่างในปีต่าง ๆ พบว่าทุกปีมีต้นกิ่งตายางผิดพันธุ์อยู่ในแปลงระหว่างร้อยละ 0.14-0.2
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตและกระจายพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2542
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
โครงการวิจัยการกระจายพันธุ์ยางตามคำแนะนำพันธุ์ยางของ การผลิตพันธุ์ยางของแปลงขยายพันธุ์ยางของทางราชการ ศึกษากำลังการผลิตกิ่งตาและพันธุ์ยางปี 2558 ของแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเอกชน เพื่อเผยแพร่แหล่งผลิต ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ ศึกษากำลังการผลิตกิ่งตาและพันธุ์ยางของแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเอกชน ปี 2556 การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นของสายพันธุ์ยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2 การปรับปรุงพันธุ์ยาง การเปรียบเทียบพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนปี 2542 – 2544 การใช้ลักษณะประจำพันธุ์บางประการจำแนกพันธุ์ยางบางพันธุ์ในแปลงกิ่งตายาง การใช้ลักษณะประจำพันธุ์ยางบางประการจำแนกพันธุ์ยางในสวนยาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก