สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน
ชื่อเรื่อง (EN): Yield trial of F2 population obtained from varietal crosses between sweet corn and thein corn varieties
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เชื้อพันธุกรรมมีความสำคัญและเป็นปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์ข้าวโพดเทียน ในประเทศไทยมีลักษณะจำเพาะในแต่ละท้องถิ่น มีฐานพันธุกรรมแคบเนื่องจากการผสมกันในประชากรขนาดเล็ก และเก็บเมล็ดพันธุ์สืบเนื่องกัน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีศักยภาพสำหรับเพิ่มความแปรปรวน ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ข้าวโพดเทียนปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ดำเนินการโดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวโพดหวาน 12 พันธุ์กับข้าวโพดเทียน 4 พันธุ์ตามแบบการผสมพันธุ์ Line x Tester analysis ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 ) จำนวน 48 คู่ผสม ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้ลูกผสมชั่วที่ 2 (F2 ) จำนวนคู่ผสมละ 30 ฝัก เมล็ดภายในแต่ละฝักมีการกระจายตัวของลักษณะเมล็ดเป็นเมล็ดปกติและเมล็ดเหี่ยวย่น คัดแยกเฉพาะเมล็ด ปกติที่เอ็นโดสเปิร์มย้อมติดสีน้ำตาลแดงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ เก็บเมล็ดรวมในแต่ละคู่ผสม ได้ประชากรชั่วที่ 2 จำนวน 48 ประชากร ปลูกทดสอบผลผลิตร่วมกับข้าวโพดเทียนพันธุ์เปรียบเทียบ 4 พันธุ์ วางแผน การทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ ทำ 3 ซ้ำ พบว่า ประชากรชั่วที่ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ในทุกลักษณะที่ศึกษา ประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ผลผลิต ขนาดฝัก ความสูงต้น ความสูงฝัก และอายุออกดอกมากกว่าข้าวโพดเทียนพันธุ์เปรียบเทียบ ลักษณะผลผลิต พบว่าประชากรชั่วที่ 2 มีจำนวนฝักน้อยกว่าพันธุ์ TLK1 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่มีฝักดก พันธุ์ HYB49 และ WSS เป็นข้าวโพดหวานที่ให้ลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ดีกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดเทียนที่ใช้เป็นพ่อแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 มีจำนวนฝักต่อต้นเฉลี่ย 1.3 ฝัก ประชากรที่น่าสนใจ คือ AGR/TLK1, ATS2/TLK1, WSS/TLK1 และ ATS5/TBK มีค่า SCA 0.35, 0.35, 0.25 และ 0.25 ฝัก/ต้น ตามลำดับ ทั้งสี่ประชากรมีจำนวนฝักมากกว่า 11000 ฝักต่อไร่ และน้ำหนักฝักดีสูงกว่า 1.1 ตัน/ไร่ ลักษณะทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีขนาดฝักใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐานของข้าวโพดเทียน โดยเฉพาะความกว้างฝัก และจำนวนแถว ดังนั้นการปรับปรุงประชากร หรือการสกัดอินเบรดจากคู่ผสมดังกล่าว นักปรับปรุงพันธุ์ควรเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีฝักดก และพิจารณาขนาดและรูปทรงฝักให้เป็นไปตามมาตรฐานในช่วงของการคัดเลือกสายพันธุ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=05-Kitti1.pdf&id=621&keeptrack=34
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
เอกสารแนบ 1
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน การปรับอัตราปลูกตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการผลิตข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ ATS-8 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ ในหลายฤดูปลูก การขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนบ้านเกาะและสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดรับประทานฝักสดโดยวิธีเขตกรรม (ข้าวโพดหวาน) อัตราพันธุกรรมของการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ในประชากรข้าวโพดเทียน การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในจังหวัดเชียงราย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก