สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
สิทธิเดช ร้อยกรอง, บัวไหล บัวมาสูง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Research on Improving of Production and Marketing of Arabica Coffee in Highland Areas
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ในปีงบประมาณ 2559 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง ได้ทำงานวิจัยภายใต้ 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง โดยเก็บตัวอย่างรวบรวมสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีของโครงการหลวงใน 5 พื้นที่ สามารถเก็บได้ทั้งหมด 14 ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาขยายเพาะพันธุ์ที่สถานีเกษตรกรหลวงอินทนนท์ (ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย) ส่วนในโครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของกาแฟอราบิก้าภายใต้ระบบร่มเงาของป่าไม้ เป็นการศึกษาการทดสอบการปลูกกาแฟใต้ระบบร่มเงาไม้ใน 2 พื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง เป็นการทดสอบการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบด้านธาตุอาหารในโครงการย่อยที่ 3 มาทดสอบซ้ำอีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรได้มีการตัดแต่งกิ่งไปแล้วและได้ปรับร่มเงาไม้ภายในสวนกาแฟ โดยการปลูกเสริมไม้เข้าไป ทั้งไม้ผลและไม้ยืนต้น ต่อมาในโครงการย่อยที่ 3 โครงการทดสอบการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟ อราบิก้า จากผลการศึกษาการทดสอบการจัดการธาตุอาหารในกาแฟ พบว่าการจัดการธาตุอาหารแบบใหม่ในต้นกาแฟสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในกาแฟอราบิก้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการธาตุอาหารแบบดั้งเดิมของเกษตรกร และในโครงการย่อยที่ 4 โครงการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ปลูกกาแฟ อราบิก้าของโครงการหลวงและของสวพส. จำนวน 10 ศูนย์ มีการดูแลรักษาแปลงกาแฟที่แตกต่างกัน ร้อยละ 70 มีการจัดการส่วนตามแบบโครงการหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้คำแนะนำ และมากกว่าอีกร้อยละ 80 ที่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้และคำแนะนำ ในเรื่องการผลิตกาแฟให้ได้คุณภาพ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2559
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า บนพื้นที่สูง ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ โครงการหลวงแล โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิก้า โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 การจัดการธาตุอาหารกาแฟอราบิก้า โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน บนพื้นที่สูง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก