สืบค้นงานวิจัย
การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
สมภพ รุ่งสุภา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมภพ รุ่งสุภา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมภพ รุ่งสุภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลบริเวณชายฝั่งและท่าเรือรอบอ่าวไทยตอนบน ในจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีชันธุ์ จานวน 24 สถานี ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2552 และ เดือนมีนาคม กรกฏาคม และ กันยายน 2552 มีค่าเฉลี่ยและค่าต่าสุด-สูงสุด ได้แก่ 8.68 (0.05-188.50), 3.66 (0.20-51.19), 1.51 (0.13-8.13), 1.99 (0.18-9.45), 5.30 (0.11-53.73) และ 2.24 (0.06-9.12) μg/L as chrysene ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณปิโตรเลียมรวมในน้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลและท่าเรือรอบอ่าวไทยตอนบน จะมีค่าสูงในช่วงปลายปีที่เป็นฤดูฝนและต่าในช่วงต้นปีที่เป็นฤดูร้อน ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณชายฝั่งและท่าเรือบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีค่าสูงกว่าบริเวณอื่นๆ และ สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งสาหรับปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลประเภทที่ 5-6 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ และ คุณภาพน้าทะเลสาหรับเขตชุมชนที่กาหนดไว้ ไม่เกิน 5 μg/L เทียบกับเคซีน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24368
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2553
เอกสารแนบ 1
การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล จากแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช คุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในแหล่งดินเค็มในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ การสะสมตะกั่วและทองแดงในฟองน้ำทะเล ดินตะกอน และน้ำทะเล บริเวณจังหวัดระยอง การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม ความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญเขตทะเลชายฝั่งในน่านน้ำไทย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงบอระเพ็ด การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก