สืบค้นงานวิจัย
การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก
นิสา แซ่หลี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก
ชื่อเรื่อง (EN): Mixed cultures of palm kernel meal for ethanol production by selected microorganisms
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นิสา แซ่หลี
คำสำคัญ: เอทานอล
บทคัดย่อ: ผลการทดสอบหมักกากเนื้อในเมล็ดปาล?มที่สกัดไขมันและย?อยด?วยกรด การทดสอบพบว?า การ หมักร?วมระหว?าง Aspergillus niger และยีสต?ทนร?อน Hmi 194 แบบ One-step co-culture system เมื่อใช?อาหารที่ไม?ผ?านการเจือจาง ที่สภาวะที่ทดสอบ pH 5.5 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เติมสารอาหาร และเอนไซม? hemicellulase พบว?าสามารถผลิตเอทานอลได?ดีที่สุดและให?เอทานอลสูงสุด 97.04 % ของ ค?าตามทฤษฏี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th//Search/SearchDetail/292644
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก
นิสา แซ่หลี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์มน้ำมันโดยจุลินทรีย์ชอบร้อน การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทานอลในสภาวะอะไบโอติก การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบด์ด้วยเทคนิคทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างเอทานอลและน้ำมันจากเนื้อเมล็ดปาล์ม การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบด์ด้วยเทคนิคทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างเอทานอลและน้ำมันจากเนื้อเมล็ดปาล์ม การใช้เซลลูโลสที่แยกได้จากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเอทานอลผ่านกระบวนการย่อยสลายควบคู่กับการหมัก การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ การศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้หลักการเอกซ์ทรูชั่น ผลของกากเอทานอลแห้งในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมในโคให้นม การผลิตเอทานอลจากข้าวเปลือกที่ถูกน้ำท่วมโดยใช้เชื้อ turbo yeast จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลอ้อยและผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก