สืบค้นงานวิจัย
การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis
ชุติมา คงจรูญ, พิมพร มะโนชัย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis
ชื่อเรื่อง (EN): Genetic Relationships amongMaejo Germplasm Capsicum Species and Marker related to Agronomic Traits Using Bulked Segregant Analysis
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพริกเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้ถูกวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ได้เครื่องหมายทางโมเลกุล Random Amplified Polymorphic DNAs (RAPDs) ของพริกทั้งหมดจำนวน 45 สายพันธุ์ วิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความคล้ายโดยใช้ Nei and Li’s Coefficient โดยใช้โปรแกรม NTSYS-pc และสร้างเดนโดแกรม โดยใช้วิธี UPGMA และ Principal component Analysis พบว่า สามารถจัดกลุ่มพันธุ์พริกได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งการจัดจำแนกพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้โดยเครื่องหมายทางโมเลกุลให้ผลการจัดจำแนกที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานทางวิทยา
บทคัดย่อ (EN): A total of 45 accessions of Maejo Capsicum germplasm were examined their genetic relationships. On the basic of the RAPD data, cluster analysis was obtained using Nei and Li’s Coefficient. The UPGMA phylogenetic tree and Principal component Analysis were constructed. Both analyses separate the accessions into five major groups. According to morphological and molecular data, remarkable difference was exhibited by the Capsicum accession
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2553
การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทางการเกษตรของเชื้อพันธุกรรมอ้อยในสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประเมินลักษณะไฟเตทต่ำในเชื้อพันธุกรรมข้าว การรวบรวมและบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของไหม การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tag เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ ความเสถียรของพันธุกรรมรักษาเพศผู้เป็นหมันของพริกเผ็ด หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ปี 2556 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมข้าว: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก