สืบค้นงานวิจัย
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิผ่านการสื่อสารการตลาดสู่ตลาดอาเซียน
เนตรชนก คงทน - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง: โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิผ่านการสื่อสารการตลาดสู่ตลาดอาเซียน
ชื่อเรื่อง (EN): The Value Added for the Jasmine Rice Community Products via Marketing Communication to ASEAN Markets.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เนตรชนก คงทน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พีรวิชญ์ คำเจริญ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 5 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาบริบทของผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะสิ 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 4. เพื่อวาง แผนการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ และ 5. สร้างสื่อต้นแบบการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ การวิจัยครั้งนี้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอสีดา อำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีจัดเวทีประชุมกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียบริเวณพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในทุ่งสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา และใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคระดับกลางบน ใน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ 3 อำเภอมีความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัยและสร้างเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงต้องการพัฒนาการสื่อสารการตลาด เพื่อขยายตลาดไปสู่ตลาดอื่นๆ ส่วนผู้บริโภค พิจารณาปัจจัยทางการตลาดเรื่องราคาสูงที่สุด ตามด้วยคุณภาพของสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หาซื้อได้ โดยสะดวก และโปรแกรมการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยคัดเลือกวัตถุดิบจากพันธุ์ ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพา:ปลูกในพื้นที่วิจัยจำนวน สายพันธุ์มาผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่มีประโยชน์สูงมากที่สุด สำหรับการสื่อสาร การตลาดนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดอยู่ภายใต้ชื่อตราสินค้ Fit Rice และออกแบบสื่อตั๋นแบบ 5 ชนิด ได้แก่ ตราสินค้า, กล่องบรรจุภัณฑ์, ป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ, ออกแบบ รูปแบบการแสดงสินค้า/ นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ แล: โปสเตอร์โฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถ นำสื่อต้นแบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ไปใช้ต่อได้โดยง่ายในการจัดนิทรรศการ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ (EN): The research was objected to study 1) the context of community jasmine rice products 2) to study the consumers community jasmine rice product - needs 3) to develop the community jasmine rice products matching the consumersneeds 4) to plan the marketing communication for the community jasmine rice products and 5) to create the media communicating the community jasmine rice products. The research used the mixed methodology methods in 3 districts; Sida, Phimai and Huay Thalaeng districts. The data was collected by using the focus groups method with the stakeholders in Thoung Sumrit area (Jasmin Rice area plantation), Nalhon Ratchasima province. The questionnaires were used to gathered data from 400 Upper Middle Class consumers in Nakhon Ratchasima province. It was found that the stakeholders in 3 districts wanted to standardize, modernize and create new rice products. They also wanted to develop the marketing communication to enlarge the markets. Moreover, the consumers are highly concerned with the product price followed by the product quality, the convenient distribution channels and sales promotion. Three new products were developed by selecting the ingredients included with six high nutritious rice types planted in the study area. This corresponded with the result founded that the consumers needed the high nutritious rice product. For the marketing communication plan, these 3 products were named "Frozen Vitamin Rice, Smart Rice Porridge and Healthy Rice Flour. They were the products named "Fit Rice" as the brand name. Then, five media models were created included with the logo, the packages, the public relations banners for the exhibitions, the product exhibition design and an online advertising poster. These media would be easy for the community to use for the product exhibition, public relations and advertising.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิผ่านการสื่อสารการตลาดสู่ตลาดอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมในการจำแนกปุ๋ยหมักของชุมชน ลู่ทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง บ้านป่าสัก จังหวัดลำพูน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia: บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยงในชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน – อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การสกัดน้ำมันอะโวคาโดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลอะโวคาโด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก