สืบค้นงานวิจัย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวหอมอินทรีย์สู่เกษตรกร
อนันต์ พลธานี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวหอมอินทรีย์สู่เกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Posthavest management and technology transfer of organic aromatic rice to the farmers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนันต์ พลธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anan PolThanee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษา ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและดรรชนีความขาวของข้าวอินทรีย์ โดยใช้ข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105 ใช้วิธีการลดความชื้น 3 วิธี คือ การใช้เครื่องลดความชื้นชนิดลมแห้ง อุณหภูมิ 40 ?ซ เครื่องลดความชื้นชนิดลมร้อน ใช้อุณหภูมิ 50?ซ และการตากแดด หลังจากลดความชื้นแล้วตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว และค่าดรรชนีความขาวของข้าว จากนั้นบรรจุข้าวเปลือกลงในถุงปุ๋ย เก็บรักษาไว้ในห้องที่ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมนาน 10 เดือน โดยทุกๆ เดือนสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและดรรชนีความขาว ผลจากการทดลองพบว่า การใช้เครื่องลดความชื้นชนิดลมแห้ง และการลดความชื้นชนิดลมร้อน ทำให้มีเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและดรรชนีความขาวมากกว่าวิธีการตากแดด เมื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้นานมากขึ้นทำให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและดรรชนีความขาวลดลงทุกวิธีการลดความชื้น แต่การลดความชื้นด้วยลมแห้ง และการลดความชื้นด้วยลมร้อน ยังคงค่าเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและดรรชนีความขาวมากกว่าการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแดด
บทคัดย่อ (EN): An experiment was conducted with the aim of testing three drying methods on organic rice var. Hommali 105 head rice percentage and whiteness index. The three drying methods were : modified air drying methods (using temperature levels 40?c), hot air drying methods (using temperature levels : 40?c) and sun drying methods. After drying, the organic Hommali rice were packed in gunny sacks and stored in ambient conditions for 10 months. The organic rice were monthly sampled and tested for head rice percentage and whiteness index. It was found that the modified ( 40?c) air drying methods and hot air drying methods (40 ?c) had a tendency to give higher head rice percentage and higher whiteness index than the sun drying method. After 11 months of rice storage under ambient condition, it was found that the modified air and hot air drying methods were superior to the sun drying method in maintaining the melling quality.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 938,400.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวหอมอินทรีย์สู่เกษตรกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 กันยายน 2554
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: I.ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยวิธี floral dip การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่เหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ให้กับชาวประมงบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งขาว การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้าววัชพืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ การศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวใน 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก