สืบค้นงานวิจัย
สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ปิยะโชค สินอนันต์, ทัศน์พงษ์ กลมเกลียว, ทิวารัตน์ สินอนันต์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837))in the Eastern Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ?งตะกาด (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)) บริเวณอ?าวไทยฝ??งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข?อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดความยาวเรือ ต่ํากว?า 14 เมตร และอวนรุน บริเวณท?าเทียบเรือในเขตจังหวัดตราดจันทบุรีและระยอง ระหว?างเดือน มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 พบว?าอัตราการจับเฉลี่ยของกุ?งตะกาดเท?ากับ 1.46 และ 1.82 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลําดับ กุ?งตะกาดที่เข?ามาในข?ายการประมงมีความยาวระหว?าง 4.00-16.50 เซนติเมตร สมการการเติบโต ของ von Bertalanffy คือ Lt = 18.15 (1-e-1.21(t-0.00)) ค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 8.92 ต?อป? ค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 2.19 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เท?ากับ 6.73 ต?อป?กุ?งตะกาดเริ่มเข?าสู?ข?ายการประมงที่ความยาว 4.25 เซนติเมตรจํานวน 39 ล?านตัว มีระดับ ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 127.44 ตัน และ 16.53 ล?านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมของผลผลิตและมูลค?าเท?ากับร?อยละ 95 และ 65 ของการลงแรง ประมงใน พ.ศ. 2552 ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): Stock Assessment of Brown Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)) in the Eastern Gulf of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and push net at fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. The results showed that average catch per unit effort of M. affinis were 1.461 and 1.820 kg/hr respectively. Size distribution was recruited to fishing ground in range from 4.00-16.50 cm. The von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt = 18.15 (1-e-1.21(t-0.00)) Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 8.92, 2.19 and 6.73 per year, respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 4.25 cm with 39 million individual. Maximum sustainable yield (MSY) was 127.44 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 16.53 million baht. Optimum fishing efforts were 95% and 65% of the fishing effort in 2009.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กรมประมง
30 กันยายน 2553
กรมประมง
สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus (Dall,1957) ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย เครื่องมือประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย การกำหนดพื้นที่ทำการประมงทะเลให้เหมาะสมกับเครื่องมือประมงและฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก