สืบค้นงานวิจัย
การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา
ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์, วิทยา พันธะกิจ, สุชาติ แสงจันทร์, เทิดศักดิ์ มิตรวงค์, สุชาติ แสงจันทร์, เทิดศักดิ์ มิตรวงค์, ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์, วิทยา พันธะกิจ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา
ชื่อเรื่อง (EN): Small scale fisheries in the Phang nga Bay
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา วิทยา พันธะกิจ* อรสา เพชรสลับศรี และวุฒิ วังเมือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) บทคัดย่อ การศึกษาการประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา ได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 จากเครื่องมือประมงหลักคือ อวนจมกุ้งสามชั้น อวนติดตา อวนปลาเห็ดโคน อวนจมปู ลอบปู และโป๊ะ น้ำตื้น ในเขตจังหวัดพังงา และกระบี่ ผลการศึกษา พบว่า เรือประมงเป็นเรือหางยาว (หัวโทง) ขนาดความยาวตั้งแต่ 7 – 11 เมตร เครื่องยนต์เรือ 6 – 13 แรงม้า ทั้งที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล เครื่องมือประมงจับกุ้งทะเลนิยมใช้กันมาก ประกอบด้วย อวนจมกุ้งสามชั้น อวนติดตา และโป๊ะน้ำตื้น โดยสัดส่วนของกุ้งทะเลที่ได้ ของอวนจมกุ้งสามชั้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ อวนติดตาที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และโป๊ะน้ำตื้น ที่จังหวัดกระบี่ เท่ากับ 37.77, 50.50, 15.93, 26.08 และ 15.95% ตามลำดับ ขนาดความยาวลำตัวของกุ้งแชบ๊วย เท่ากับ 14.71, 15.24, 14.08, 13.97 และ 13.39 เซนติเมตร ตามลำดับ อัตราการจับกุ้งทะเลของอวนจมกุ้ง สามชั้น ที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ อวนติดตา ที่จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ เท่ากับ 4.88, 4.41, 2.27 และ 4.23 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ ปลาทูที่ได้จากอวนจมกุ้งสามชั้น ที่จังหวัดกระบี่ อวนติดตา ที่จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ มีขนาดเท่ากับ 16.95, 17.85 และ 17.43 เซนติเมตร ตามลำดับ อวนปลาเห็ดโคน ที่จังหวัดพังงา มีอัตราการจับปลาเห็ดโคน เท่ากับ 11.46 กิโลกรัม/วัน ขนาดเท่ากับ 15.10 เซนติเมตร อวนจมปู ที่จังหวัดพังงา อัตราการจับปูม้า เท่ากับ 6.81 กิโลกรัม/วัน ขนาดความกว้างกระดอง เพศผู้ เท่ากับ 12.00 เซนติเมตร เพศเมีย เท่ากับ 11.70 เซนติเมตร ลอบปู ที่จังหวัดพังงา มีอัตราการจับปูทะเล โดยประมาณ 1 – 3 กิโลกรัม/วัน ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย เท่ากับ 8.95 เซนติเมตร และโป๊ะน้ำตื้น อัตราการจับสัตว์น้ำ เท่ากับ 4.43 กิโลกรัม/วัน ผลตอบแทนจากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ อวนติดตาที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ อวนปลาเห็ดโคน อวนจมปู และโป๊ะน้ำตื้น เท่ากับ 666, 660, 258, 439, 315, 407, 429 บาท/วัน และ ลอบปู เท่ากับ 90 – 300 บาท/วัน ตามลำดับ ผลผลิตกุ้งทะเลในอ่าวพังงาปี 2550 จากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น และอวนติดตา ไม่น้อยกว่า 640 ตัน มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 88 ล้านบาท ชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงามีรายได้น้อย มีรายจ่ายสูง โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก แต่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ โดยที่ชาวประมงจะใช้เครื่องมือประมงหลายชนิดจับสัตว์น้ำตามฤดูกาล หรือมีอาชีพเสริม ชาวประมงลดรายจ่าย โดยจะนำวัสดุประมงเก่ากลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยออกไปทำประมงที่ไม่ไกลจากฝั่งมาก เป็นต้น รัฐบาลควรส่งเสริมเครื่องมือประมงประเภทเลือกจับ และมีขนาดตาอวนที่เหมาะสม อีกแนวทางหนึ่ง คือ ส่งเสริมให้ชาวประมงรู้วิธีรักษาคุณภาพ และความสดของสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้ หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ก็ให้สามารถนำไปเลี้ยงต่อได้ นอกจากนี้รัฐบาลต้องให้ข้อมูลทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลผลิตของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง คำสำคัญ : ประมงพื้นบ้าน อ่าวพังงา * ผู้รับผิดชอบ : 77 หมู่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ e-mail : afdecfish@yahoo.com
บทคัดย่อ (EN): Small scale fisheries in the Phang nga Bay Withaya Panthakit * Orasa Petsalapsri and Wuth Wangmuang Upper Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) Study on small scale fishery in the Phang Nga bay. The data were collected during January to December, 2007 from the main fishing gears were trammel net, shrimp bottom gill net, sand whiting gill net, crab bottom gill net, crab trap and bamboo strake trap in Phang Nga and Krabi province. The fishing boat were 7 – 11 m. longtail boats with 6 – 13 HP engines, benzene and diesel fuel were common using. The general marine shrimp fishing gears were trammel net, shrimp bottom gill net and bamboo strake trap. The percentage of marine shrimps from trammel net in Phang Nga, Krabi, shrimp bottom gill net in Phang Nga, Krabi and bamboo strake trap in Krabi were 37.77, 50.50, 15.93, 26.08 and 15.95%, respectively. The average total lengths of banana prawns from those gears and fishing grounds were 14.71, 15.24, 14.08, 13.97 and 13.39 cm. respectively, CPUE of marine shrimps from trammel net in Phang Nga, Krabi, shrimp bottom gill net in Phang Nga and Krabi were 4.88, 4.41, 2.27 and 4.23 kg/day, respectively. The average total length of Indo mackerels caught by trammel net in Krabi, shrimp bottom gill net in Phang Nga and Krabi were 16.95, 17.85 and 17.43 cm. respectively. CPUE of sand whiting fishes from sand whiting gill net in Phang Nga was 11.46 kg/day; the average total length was 15.10 cm. CPUE of blue swimming crabs from the crab bottom gill net in Phang Nga was 6.81 kg/day. The average carapace widths of male and female crabs were 12.00 and 11.70 cm. respectively. CPUE of mud crabs from crab trap in Phang Nga was 1 – 3 kg/day, average carapace width was 8.95 cm. and CPUE of bamboo strake trap in Krabi was 4.43 kg/day. The profit of trammel net in Phang Nga, Krabi, shrimp bottom gill net in Phang Nga, Krabi, sand whiting gill net, crab bottom gill net and bamboo strake trap were 666, 660, 258, 439, 315, 407, 429 baht/day and crab trap 90 – 300 baht/day, respectively. The total catch of marine shrimps caught by the two main fishing gears (trammel net and shrimp bottom gill net) in the Phang Nga bay in 2007 was not less than 640 metric tons with more than 88 million baht of value. The income of the small scale fishermen in the Phang Nga bay were very low while the expense were directly opposite especially the fuel price which was the main cost were very high. However they tried to maintain themselves by using more than one type of fishing gears to capture the difference marine animals depending on seasons or some of them have the supplementary occupations. They reduced the expenses by reusing fishing materials and fishing in nearby fishing grounds to reduce fuel cost. The government should promote and encourage the fishermen to use the selective fishing gears and the proper mess size net. Another hand, promoting them how to keep fresh and good quality of the marine products for improving value, feeding the catch of small economic marine animals until reach market size in addition the government should support the market information and promote the local marine products. Keyword : small scale fishery, Phang Nga bay * Corresponding auther: 77 Mu 7, Vichit Sub-district, Muang District Phuket Province 83000 e-mail : afdecfish@yahoo.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-07-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา
กรมประมง
31 กรกฎาคม 2553
กรมประมง
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประยุกต์ใช้ข้อมูลการประมงพื้นบ้านในการศึกษาการแพร่กระจายของประชากรปูม้า การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง การประมงกุ้งมังกร (Panulirus spp.) ในเขตจังหวัดระนอง และพังงา การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ปี 2562 การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประมงปลากะตักในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก