สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด
สมพงษ์ อักษรแก้ว - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมพงษ์ อักษรแก้ว
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนักวิชาการเกษตร และปัจจัยที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานประสพความสำเร็จ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ลักษณะพื้นฐานทั่วไป นักวิชาการเกษตรร้อยละ 82.54 เป็นชาย ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีอายุเฉลี่ย 28.50 ปี ร้อยละ 88.89 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และร้อยละ 11.11 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ทำงานในกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเฉลี่ย 4.33 ปี และร้อยละ 66.67 เคยผ่านการฝึกอบรมและดูงานในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. ด้านบริหาร ยังไม่มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบที่แน่นอน ร้อยละ 55.56 ต้องปฏิบัติงานตามแผนงานของตนเอง 2. ด้านการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 74.36 ที่มีโอกาสติดต่อขอความร่วมมือจากสถาบันการวิจัยเป็นครั้งคราว ส่วนการประชุมวางแผนงานที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค จัดขึ้นนั้น นักวิชาการเกษตรไม่มีโอกาสเข้าร่วมเลย 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต้องขอความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค แต่การสนับสนุนมักล่าช้ามาก และยานพาหนะก็มักไม่ได้มีพร้อมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในระยะทางที่ไกล 4. ด้านนักวิชาการเกษตรเอง บางคนทำงานทั้งด้านบริหารและวิชาการ ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาต่อเพราะนอกจากไม่มีเวลาเตรียมตัวแล้ว ยังไม่มีใครทำงานแทนอีกด้วย ปัจจัยที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานประสพความสำเร็จ 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. จัดให้มีเอกสาร คำแนะนำ และรายงานผลการวิจัยที่ก้าวหน้าให้ค้นคว้าอยู่เสมอ 3. มีการฝึกอบรมทางวิชาการและทางการบริหารเฉพาะกิจให้สม่ำเสมอ 4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและทันต่อฤดูกาลปลูกพืช 5. มีวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะเพียงพอและอยู่ในสภาพดี 6. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 8. ปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการให้ดีขึ้น 9. มีการทดสอบผลการวิจัยก่อนเผยแพร่ 10. เพิ่มอัตรากำลังนักวิชาการเกษตรและผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2542 บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง การปฏิบัติงานของเกษตรอำเภอในจังหวัดภาคใต้ สภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของประมงอาสาในจังหวัดพัทลุง ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและเกษตรกรที่มีต่อระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลจังหวัดยะลา ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก