สืบค้นงานวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า
เรืองศักดิ์ กมขุนทด, ภาสันต์ ศารทูลทัต, พินิจ กรินท์ธัญญกิจ, กัลยาณี สุวิทวัส, ขวัญหทัย ทนงจิตร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า
ชื่อเรื่อง (EN): Production and Processing technology for Banana comercail
บทคัดย่อ: การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ให้กับเกษตรกรชาวสวนกล้วยและผู้ที่สนใจ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนอกเขตพื้นที่ รวมจำนวน 124 ราย โดยจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นเกษตรกรที่ทำสวนกล้วยและกำลังเริ่มทำ รวมถึงผู้นำชุมชน กลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องกล้วย ผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพันธุ์ การผลิตกล้วย และประโยชน์ในการแปรรูประดับน้อย เกินกว่า 50 % ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจระดับปานกลาง ประมาณ 35% และระดับมากไม่เกิน 10% หลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อความรู้ในหัวข้อต่างๆที่ได้รับในระดับ 70-80% เป็นส่วนใหญ่ และการติดตามผลหลังฝึกอบรมแล้ว 5 เดือน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มแรกได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางด้านกล้วย มากกว่าในกลุ่มที่ 2 โดยมีผลตอบรับกลับมาถึง 50% กลุ่มที่ 2 ผลตอบรับกลับมา 39% และมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนี้ งานทางด้านการผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสวนกล้วยตามที่อบรม 71.43% และสวนกล้วยมีสภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้แนะนำต่อให้กับผู้อื่น 82.50% และได้นำต้นกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปทดลองปลูก มีความพึงพอใจต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วย ถึง 92.86% งานทางด้านการแปรรูป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ประโยชน์ 3 ทาง ได้แก่ แปรรูปกล้วยไว้รับประทานในครอบครัว 45.83% แปรรูปเพื่อหารายได้ 29.17% และ ไม่ได้ทำการแปรรูปแต่แนะนำต่อให้กับผู้อื่น 25.00% ในการแปรรูปเพื่อหารายได้นั้นพบว่า ทำรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ในระดับ 500-1,000 บาท/เดือนจำนวน 6 ราย ระดับ 1,000-2,000 บาท/เดือน จำนวน 5 ราย และมากกว่า 2,000 บาท/เดือน จำนวน 9 ราย
บทคัดย่อ (EN): The training in production and processing technologies for commercial banana was conducted to banana farmers and interested ones in Nakhon Ratchasrima province and neighbor. There were 124 participants divided into two groups as 1) current banana farmers or community leaders and 2) general farmers or ones interested in banana topics. It was found that more than 50% of the participants were less in the knowledge about banana cultivar, production and processing while 35% of those moderate and less than 10% well in the background. Post-training questionnaire revealed that most participants were satisfied in all topics up to 70-80%. Five months after training, the following evaluation showed that more than 50% of the first group participants applied the knowledge to improve their banana activities while 39% of the second group applied the various implementations. The participants applied the production technology to improve their orchards (as of 71.43%) and also transfer to others (82.5%). The ones taking the micro-propagated plantlets were satisfied in the banana growth and development up to 92.86%. For processing knowhow, the participants implemented into three uses as for their family use (48.53%), business use (29.17%) and transfer to others without own activity 25.00%. For the processing banana business, six participants could earn income about 500-1,000 bahts/month, five participants did 1,000-2,000 bahts and nine participants did more than 2,000 bahts/month.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2556
โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก ชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิต และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โครงการวิจัยคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการบริโภคสดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และการนำสารสำคัญจากกล้วยไปใช้ประโยชน์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว การใช้เทคโนโลยีผลิตกล้วยฉาบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยหอมและกล้วยไข่ดิบเพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย การศึกษาวิจัยตัวแปรที่เหมาะสมของการฝานกล้วยน้ำว้าสุกสำหรับผลิตกล้วยเบรคแตก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก