สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์
สุดาวรรณ มีเจริญ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Porcupine Orange Production for Commercial
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุดาวรรณ มีเจริญ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์ ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ปรากฏว่า มะกรูดที่ปลูกระยะ 1x1, 1x2, 2x2, 2x3 และ 3x3 เมตร มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่มและเส้นรอบวงโคนต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกระยะปลูก แต่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อต้นมีอายุมากขึ้น มะกรูดทุกระยะปลูกมีความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวยอด จำนวนยอดต่อต้น น้ำหนักต่อยอด และน้ำหนักผลผลิตต่อต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกระยะปลูก แต่มะกรูดที่ปลูกระยะ 3x3 เมตร มีจำนวนใบต่อยอดสูงสุด 7.0 ใบ และจำนวนยอดต่อกิ่งสูงสุด 14.1 ยอด และมะกรูดที่ปลูกระยะ 1x1 เมตร มีน้ำหนักผลผลิตใบต่อไร่ต่อครั้งสูงสุด 156.2 กิโลกรัม และน้ำหนักผลผลิตรวมต่อไร่ต่อปีสูงสุด 1093.6 กิโลกรัม รองลงมาคือมะกรูดที่ปลูกระยะ 1x2 เมตร มีน้ำหนักผลผลิตใบต่อไร่ต่อครั้ง 89.3 กิโลกรัม และน้ำหนักผลผลิตรวมต่อไร่ต่อปี 625.1 กิโลกรัม ในรอบ 1 ปี มะกรูดสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตใบได้ประมาณ 7 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 45-60 วัน
บทคัดย่อ (EN): Study of suitable spacing on commercial Kaffir Lime production in the field plot at the Phichit Agricultural Research and Development Center, Mueang, Phichit between October, 2013 and September, 2016. The Randomized Complete Block Design was provided including 5 spacing treatments and 4 replicates. It was evident that 1x1, 1x2, 2x2, 2x3 and 3x3 meter spacing were no difference the tree height, the tree canopy diameter and the stem circumference, but it was grow up when the old tree . All spacing treatments were no difference the leaves width, the leaves length, the shoot length, the shoot number/tree, the weight/shoot and the yield weight/tree. But 3x3 meter spacing had highest leaves number/shoot 7.0 leaves and shoot number/branch 14.1 shoots and 1x1 meter spacing show highest the yield weight/Rai/time 156.2 kilograms and total yield weight/Rai/year 1093.6 kilograms. The second was 1x2 meter spacing had the yield weight/Rai/time 89.3 kilograms and total yield weight/Rai/year 625.1 kilograms. Around one year can harvest the leaves yield 7 times, each time about 45-60 days.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2559
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์บนพื้นที่สูง โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด โครงการวิจัยการผลิตขมิ้นชันที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่สำคัญของมันฝรั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก