สืบค้นงานวิจัย
สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
ปริญญา จเรรัชต์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Productivity and carcass characteristics of Thai indigenous cattle fed on different quality hay
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปริญญา จเรรัชต์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Parinya Chararachata
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของคุณภาพของหญ้าแห้งที่มีต่อสมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองไทย วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบล็อก มี 4 ซ้ำ ใช้โคพื้นเมืองเพศผู้อายุ 15 เดือน น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 137.75+22.96 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัว สิ่งทดลองได้แก่ หญ้าแพงโกล่าแห้ง 2 ชั้นคุณภาพ (คุณภาพดีและปานกลาง) และหญ้ารูซี่แห้งคุณภาพต่ำ โคทุกตัวได้รับอาหารข้น (โปรตีน 1 1.85 เปอร์เซ็นต์ เสริมอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ศึกษาลักษณะซากเมื่อเลี้ยงโคได้ 118 วัน ผลการทดลอง พบว่า โคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบทั้ง 3 คุณภาพ กินวัตถุแห้งได้แตกต่างกัน (p<0.05) (2.74 2.53 และ 2.28 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ตามลำดับ ส่งผลให้โคสมรรถนะการผลิตแตกต่างกันด้วย โดยโคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพดี ปานกลางและต่ำ มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (46.5 37.0 และ 16.8 กิโลกรัม ตามลำดับ) อัตราการเจริญเติบโต (0.44 0.35 และ 0.16 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ) แตกต่างกัน (p<0.05) โคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพดีและปานกลางมีน้ำหนักซากและปริมาณเนื้อแดงไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่มากกว่า (P<0.05) โคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (95.7 85.5 และ 71.3 กิโลกรัม และ 69.2 61.1 และ 50.0 กิโลกรัม ตามลำดับ) ย่างไรก็ตาม หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว พบว่า โคทั้ง 3 กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) คุณภาพอาหารหยาบมีผลต่อน้ำหนักเนื้อแดง อวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารเมื่อแยกเป็นชิ้นส่วนย่อย โดยส่วนใหญ่ พบว่า โคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพดีและปานกลางน้ำหนักชิ้นส่วนย่อยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่มากกว่า (p<0.05) โคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพต่ำ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและลักษณะชากที่สำคัญ ได้แก่ น้ำหนักซากอุ่น น้ำหนักเนื้อแดงในซาก น้ำหนักกระดูกในซาก น้ำหนักอวัยวะภายในรวม และ น้ำหนักระบบทางเดินอาหารรวม เป็นบวก โดยทุกลักษณะมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงถึงสูงมาก โดยสรุป ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทยสายอีสาน เพื่อให้โคมีสมรรถนะการผลิต น้ำหนักซาก และปริมาณเนื้อแดงที่ดี ควรใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพปานกลางเป็นอย่างน้อย
บทคัดย่อ (EN): A study aimed to compare productivity and carcass characteristics of Thai indigenous bulls was conducted at Nongkhai Animal Nutrition Development Station. A randomized complete block design with 4 blocks was used as experimental plan. Twelve intact Thai indigenous cattle, initial body weight of 137.75+22.96 kg, were allocated into the experimental treatments. Treatments were three quality of hay comprised two of Digitaria eriantha hay (good and medium quality) and one of Brachiaria ruziziensis hay (low quality). All bulls were equally supplemented with 1% of body weight of concentrate (11.85% crude protein). The animals were killed to determine the carcass traits after 118 days of feeding period. The results showed that there were significant different (p<0.05) in dry matter intake resulted in significant different (p<0.05) in animal performance. Weight gain (46.5, 37.0 and 16.8 kg, respectively) and average daily gain (0.44, 0.35 and 0.16 kg/d, respectively) of the bulls fed high, medium and low-quality hay were significant different. There were not significant different (p>0.05) in carcass (95.7, 85.5 and 71.3 kg, respectively) and meat weight (69.2, 61.1 and 50.0 kg, respectively) between high and medium quality hay group but higher than (p<0.05) that of low quality hay group. However, there is no significant different (p>0.05) in carcass and meat portions when present in percent of shrunk body weight. Similarly, retail cut of meat, internal organ and gastrointestinal tract between high and medium quality group did not significantly differ (p>0.05) but higher than (p<0.05) that of low quality group. Correlation coefficient (r) among empty body weight and hot carcass weight, meat weight, bone weight, internal organ weight and gastrointestinal tract weight were in highly positive. Inconclusion, to increase performance and carcass traits of Thai indigenous bulls, at least medium quality of hay should be used as animal feed source.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
กองอาหารสัตว์
2554
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
ผลของการเสริมอาหารข้นที่ระดับต่างกันต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของโคพื้นเมืองอีสาน ผลของคุณภาพหญ้าแพงโกล่าแห้งต่อสมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองเต็มวัย เดิมชื่อ " ผลของคุณภาพอาหารหยาบที่มีต่อการผลิตแก๊สมีเทนของโคพื้นเมืองไทย " คณะผู้วิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ด้านผลิตสัตว์เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยเป็น " การปลดปล่อยแก๊สมีเทนของโคพื น้ำหนักเริ่มขุนที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองเพศผู้ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงขุนโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย ความสัมพันธ์ของยีน Bovine Sterol Regulatory Element Binding Protein-1 (SREBP-1) และลักษณะองค์ประกอบกรดไขมันของซากโคพื้นเมืองไทย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตโคพื้นเมืองมาตรฐานอินทรีย์ การศึกษาต้นทุนการผลิตโคพื้นเมืองภาคอีสานภายใต้การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ 2 แบบ คุณค่าทางโภชนะของหญ้าหวายข้อในโคพื้นเมืองไทย ความทนต่อการแช่แข็งในสภาพสนามของน้ำเชื้อโคพื้นเมืองไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก