สืบค้นงานวิจัย
พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา
อุไร จันทรประทิน - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุไร จันทรประทิน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Rigidoporus lignosus
บทคัดย่อ: พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา เป็นการศึกษาหาชนิดของพืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อรา Rigidoporus lignosus ที่เป็นสาเหตุของโรครากขาว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการปลูกในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากขาวมาก่อน ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยยางสงขลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2545 โดยการปลูกพืชร่วมยาง 8 ชนิด คือ ทุเรียน เนียงนก มังคุด มะฮอกกานี ยางนา สะเดาบ้าน สัก เหรียง และยางพารา ซึ่งเป็นพืชเปรียบเทียบ ด้วยการปลูกพืชร่วมและยางพาราร่วมกันอย่างละ 1 ต้น ลงในถุงปลูกขนาดใหญ่ แล้วปลูกเชื้อซึ่งเตรียมโดยการเลี้ยงเชื้อราบริสุทธิ์ในถุงขี้เลื่อยไม้ยางพาราแบบเพาะเห็ด จนเชื้อเจริญเต็มถุง ทำถุงขี้เลื่อยเพาะเชื้อ ฝังตรงกลางระหว่างต้นพืชร่วมและยาง วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ผลการทดลองพบว่าพืชร่วมและยางเป็นโรคหลังการปลูกเชื้อ 2-4.5 เดือน มีพืชร่วม 3 ชนิด เป็นพืชอาศัยของเชื้อรา R. lignosus คือ ทุเรียน สะเดาบ้าน และเนียงนก โดยมีต้นตายและแสดงอาการเป็นโรคจำนวน 4, 2 และ 1 ต้น คิดเป็นร้อยละ 22.2, 11.1 และ 5.6 ตามลำดับ ขณะที่ต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเปรียบเทียบของพืชร่วมทั้ง 3 ชนิดนี้มีต้นตาย 3, 4 และ 4 ต้น คิดเป็นร้อยละ 16.7, 22.2 และ 12.2 ตามลำดับ ส่วนพืชร่วมที่ไม่แสดงอาการเป็นโรคตลอดการทดลอง 2 ปี คือ มังคุด มะฮอกกานี สัก ยางนา และเหรียง ขณะที่ยางพาราซึ่งเป็นพืชเปรียบเทียบของพืชร่วมทั้ง 5 ชนิดนี้ แสดงอาการเป็นโรคตาย 7, 8, 6, 6 และ 10 ต้น คิดเป็นร้อยละ 38.3, 44.4, 33.3, 33.3 และ 55.6 ตามลำดับ สำหรับยางพาราที่ใช้เป็นพืชเปรียบเทียบทั้งหมด 144 ต้น เป็นโรครากขาว 48 ต้น หรือเป็นโรคร้อยละ 33.3 เมื่อเปรียบเทียบกับพืชร่วม ยางพารายังคงอ่อนแอต่อโรครากขาวมากกว่าพืชร่วมทั้ง 3 ชนิดคือ ทุเรียน สะเดาบ้านและเนียงนก และไม่สมควรปลูกพืชร่วมทั้ง 3 ชนิดนี้แทนยางในหลุมว่างหรือในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากขาวมาก่อน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยเชื้อโรครากขาวของยางพารา พืชอาศัยเชื้อราโรครากแดงของยางพารา กลุ่มวิจัยยางพารา การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell. Arg) พืชอาศัยเชื้อราออยเดียมของยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยโรครากสีน้ำตาลของยางพารา การรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโรครากขาวของยางพาราในเขตปลูกยางภาคใต้ ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยางพาราสาเหตุจากโรครากขาว ในพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก