สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี
อดิเรก ปัญญาลือ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี
ชื่อเรื่อง (EN): Study and Demonstration Project on Plant Production under Sustainable Agriculture System in Wawee Royal Project Extension Area
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อดิเรก ปัญญาลือ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิเดช ร้อยกรอง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: หมู่บ้านดอยช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ซึ่งเดิมคือโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนชาวเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำกก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับป่าดงดิบมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ กาแฟอราบิก้า พืชผัก และไม้ผลต่างๆ โดยกาแฟอราบิก้าเป็นพืชหลักที่สำคัญมีพื้นที่ปลูกร้อยละ 90 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด และมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปลูกกาแฟของเกษตรกรในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องต่อผลผลิตและราคา ดังนั้นจึงมีการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกาแฟที่เหมาะสมภายใต้ระบบเกษตรนิเวศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการระบบอนุรักษ์ทรัพยากรในสวนกาแฟอราบิก้า โดยร่วมกับเกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 20 ไร่ นอกจากนี้ การศึกษาโอกาสทางการตลาดของชนิดพืชทางเลือกที่สร้างรายได้เสริม เช่น องุ่น มะคาเดเมียและพี้ช ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเป้าหมายการศึกษานี้จะทำให้ชุมชนมีต้นแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2559
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1 โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก