สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของอายุของผลและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของน้ำมันสบู่ดำ
พรนิภา เลิศศิลป์มงคล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอายุของผลและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของน้ำมันสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Fruit Ages and Storage Periods on Yield and Oil Content Quality of Physic nut (Jatropha curcas Linn).
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรนิภา เลิศศิลป์มงคล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ปัทมา ศิริธัญญา
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของอายุของผลที่มีต่อปริมาณน้ำมันสบู่ดำ ปลูกสบู่ดำ 3 ลายพันธุ์ ได้แก พันธุ์เผชิญ พันธ์อัวน และพันธุ์จีน ที่แปลงงานพืชไร่-นาสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ :ลำปาง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 และทำการเก็บเกี่ยวผลสบู่ดำที่ อายุ 40 45 50 55 60 65 และ70 วันหลังดอกบาน จากการทดลองพบว่า ผลผลิตสบู่ดำที่ได้มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะนำมาศึกษา อีกทั้ง ช่วงเวลาที่ทำการทดลองมีเวลาจำกัด สามารถก็บผลสบู่ดำได้เพียงที่อายุ 50 55 และ 70 วันหลัง ดอกบาน ซึ่งพบว่าที่อายุผล 50 วันหลังดอกบาน สีของผลสบู่ดำเป็นสีเหลืองปนเขียว และเมื่ออายุ เพิ่มขึ้น (55 วันหลังดอกบาน) สีของผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม(พันธุ์เผชิญ)และดำ(พันธุ์อ้วน) จากการทดลองนี้จะพบว่าการเก็บเกี่ยวที่อายุผล 50 วันหลังดอกบาน ทั้งพันธุ์เผชิญและพันธุ์อ้วน จะให้ปริมาณน้ำมันสูงกว่ที่อายุผล 55 วันหลังดอกบาน ในขณะที่อายุผล 70 วันหลังดอกบาน ห้ปริมาณน้ำมันที่สูง 147 ซีซีต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม สำหรับพันธุ์ผชิญและพันธุ์จีน 163 ซีซี ต่อ เมล็ด1 กิโลกรัม
บทคัดย่อ (EN): Effects of fruit ages on the quantity of physic nut oil was studied at Agronomy Section, Lampang Agricultural Research and Training Center. from June 2008 to August 2009. Three varieties of physic nut, namely Phachen , Ouan and Gene were grown at the spacing of 2x2 m, Fruits were harvested at 40. 45. 50, 55, 60, 65 and 70 days after flowering. From the study, it was found that seed yields had not enough quantity for the experiment. Moreover, the time had limited to study. Thus in this study we used 3 harvesting date, such as 50. 55 and 70 days atter flowering. The results showed that at 50 days after flowering, physic nut frut color was yellow mix green, and changed to be dark brown (Phachen).and black (Ouan) at 55 days after flowering, Moreover, the harvest at 50 days after fiowering , both of Phachen and Ouan gave oil content higher than the harvest at 50 days after flowering, while, the harvest at 70 days after flowering gave the yields around 147 cc. of oil per 1 kg of seed input (Phachen) and 163 cc. of oil per 1 kg. of seed input (Gene).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของอายุของผลและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของน้ำมันสบู่ดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 กันยายน 2552
อิทธิพลของอายุของผลและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของน้ำมันสบู่ดำ การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์จากน้ำมันสบู่ดำในการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักในถุงพลาสติก การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผลผลิตและคุณภาพของต้นหญ้ากินนีสีม่วงหลังเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงหญ้าที่มีระยะปลูกและแหล่งไนโตรเจนต่างๆกัน อิทธิพลของฤดูปลูก ชนิด และอัตราปุ๋ย ระยะเวลาเก็บรักษาต่อผลผลิต และคุณภาพของทานตะวันกินเมล็ดเพื่ออุตสาหกรรม ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันสบู่ดำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก