สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ณรงค์ สมพงษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณรงค์ สมพงษ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ตระการศักดิ์ มณีภาค
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: (1)สภาพการจัดหาและการผลิตโสตทัศนวัสดุ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานได้โสตทัศนวัสดุมาจากหน่วยงานระดับอำเภอและจังหวัด นักวิชาการได้มาจากหน่วยงานส่วนกลางของกรม และงบประมาณของหน่วยงาน ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานใช้เงินส่วนตัวซื้อมามากที่สุด ในขณะที่นักวิชาการได้จากหน่วยงานระดับจังหวัดและภาค ปัญหาในการจัดหา คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับนักวิชาการระดับจังหวัดขาดงบประมาณ ส่วนนักวิชาการระดับภาคมีโสตทัศนวัสดุไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบติงานถือเกณฑ์การผลิตให้เคลื่อนย้ายง่าย ส่วนนักวิชาการถือเกณฑ์ทางด้านเนื้อหาเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและนักวิชาการระดับจังหวัด ต่างก็ผลิตภาพพลิกมากที่สุด นักวิชาการระดับภาคผลิตสไลด์มากที่สุด สำหรับปัญหาการผลิต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดเงินซื่อวัตถุดิบ นักวิชาการระดับจังหวัด ไม่มีเวลาในการผลิต นักวิชาการระดับภาคขาดทักษะในการผลิต สภาพในการเลือกโสตทัศนุวัสดุ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานและนักวิชาการถือเกณฑ์เลือกให้ตรงจุดมุ่งหมายในการใช้มากที่สุด และเตรียมการใช้โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้โสตทัศนวัสดุในการประชุมกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และใช้เอกสารสิ่งพิมพ์มากที่สุด นักวิชาการระดับจังหวัด ใช้โสตทัศนวัสดุในหน่วยเคลื่อนที่ และใช้ภาพพลิกมากที่สุด นักวิชาการระดับถาคใช้โสตทัศนุวัสดุในการฝึกอบรมและใช้เครื่องฉายแผ่นโปร่งใสมากที่สุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและนักวิชาการระดับจังหวัด มีปัญหาในการใช้โสตทัศนวัสดุมากที่สุดคือ มีโสตทัศนวัสดุให้เลือกน้อย ส่วนนักวิชาการจะขาดอุปกรณ์ที่จะใช้กับโสตทัศนวัสดุทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการใช้งาน ทางด้านความคิดเห็นและความต้องการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความต้องการฝึกอบรม เรื่องการผลิตโสตทัศนวัสดุในงานส่งเสริมการเกษตรมากที่สุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและนักวิชาการระดับจังหวัด มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรจัดประชุม สัมมนาในระดับอำเภอ ส่วนนักวิชาการระดับภาคเห็นว่า ควรจัดในระดับภาค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องการให้หน่วยงานส่วนกลางของกรมผลิตสไลด์ให้มากที่สุด แต่นักวิชาการระดับภาคต้องการให้ผลิตภาพยนต์มากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาขึ้นใมนส่วนภูมิภาคนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ควรจัดตั้งในระดับภาค ความคิดเห็นต่อการบริการโสตทัศนวัสดุของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การบริการของกองเกษตรสัมพันธ์ยังมีน้อย บริการได้ไม่ทั่วถึง มีขั้นตอนมากทำให้เกิดความล่าช้า โสตทัศนวัสดุบางอย่างไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานและเนื้อหาไม่ทันเหตุการณ์ และเสนอแนะให้ผลิตภาพยนต์และเอกสารสิ่งพิมพ์ให้มาก ส่วนความคิดเห็นต่อการบริการของสำนักงานระดับจังหวัดและภาคมีความเห็นว่า จำนวนโสตทัศนวัสดุยังมีน้อยไม่ได้มาตรฐาน เพราะขาดงบประมาณ การบริการไม่ทั่วถึงและยังไม่ค่อยตรงกับความต้องการในการใช้ สำหรับความคิดเห็นของผู้บริหารระดับภาค จังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารทั้งสามระดับต่างก็เห็นความจำเป็นในการนำโสตทัศนวัสดุไปใช้ และเห็นว่าควรใช้หลาย ๆ อย่างรวมกันไปและส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สภาพท้องที่ที่ตนรับผิดชอบนั้น ไม่มีอุปสรรคต่อการนำโสตทัศนวัสดุไปใช้หน่วยงานทุกระดับมีปัญหาจำนวนโสตทัศนวัสดุไม่เพียงพอ สำนักงานการเกษตรภาคต้องการอุปกรณ์ประเภทเครื่องเล่นเทปโทรทัศน์ พร้อมกล้องถ่าย และเทปโทรทัศน์เพิ่มเติม ส่วนในระดับอำเภอและจังหวัดต้องการเครื่องฉาย เครื่องเสียง และเครื่องเล่นเทปโทรทัศน์พร้อมกล้องเพิ่มเตอมหน่วยงานระดับภาคไม่มีปัญหาด้านงบประมาณมาก หน่วยงานทุกระดับได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ หลายแห่งทางด้านการผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุ เช่น บริษัทเอกชน หน่วยงานในต่างประเทศ ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ทางด้านการบริการของหน่วยงานในส่วนกลางมีควาเมห็นว่าโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบางอย่างไม่เหมาะที่จะใช้พื้นที่เฉพาะ ควรสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคผลิตเองบ้างควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นและจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน ควรให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนทางด้านวิชาการ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคกลาง
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2527
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง ความรู้และความต้องการความรุ้ทางเทคนิคบางประการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาชนบทในภาคกลาง สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรในระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม ความต้องการเอกสารเผยแพร่เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันออก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล (เกษตรตำบล) ในจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในโครงการปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก