สืบค้นงานวิจัย
การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว
ชูวิทย์ ศุขปราการ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว
ชื่อเรื่อง (EN): Phosphine Fumigation for Long-Term Storage of Milled Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชูวิทย์ ศุขปราการ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chuwit Sukprakarn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การใช้สารรมฟอสฟีน (phosphine) เพื่อการเก็บรักษาข้าวสารระยะยาว ได้ดำเนินการโดยใช้ข้าวนาปรัง 2 กอง ๆ ละ 50 ตัน (500 กระสอบ) หลังการรมด้วยฟอสฟีนในอัตรา 2.2 กรัม a.i/ตัน แล้ว ปิดผ้าพลาสติกคลุมไว้ตลอด เป็นระยะเวลา 30 วัน และ 60 วัน ตามลำดับ ระหว่างดำเนินการ ได้ทำการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ของกองข้าว เปรียบเทียบกับสภาพภายนอก ตรวจสอบความชื้นและคุณภาพของเมล็ด การทำลายของแมลงและเชื้อรา ทั้งก่อนและหลังการเก็บรักษาเปรียบเทียบกัน ปรากฎว่าข้าวสารที่คลุมด้วยผ้าพลาสติกไว้ตลอดเวลา 30 วัน และ 60 วัน ไม่มีการทำลายของแมลง และไม่พบแมลงที่มีชีวิต และพบว่าจำนวนเชื้อราบางชนิดมีมากกว่าก่อนเก็บ และปริมาณจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการเก็บ แต่ตรวจไม่พบสาร แอฟลาท๊อกซิน คุณสมบัติทางเคมีการหุงต้ม และความขาวของข้าวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
บทคัดย่อ (EN): Phosphine fumigation for long-term storage of bagged milled rice was investigated between 13D December 1984 and 8 february 1985. Two stacks of 50 tonnes of off-season rice were treated with phosphine at a rate of 2.2 gm a.i./tonne. After treatment the plastic enclosures were maintained for 30 and 60 days respectively, for each of the two stacks. During storage, Changes in temperature and relative humidity were monitored both within the storage stacks and externally. Changes in moisture content and grain quality, and the extent of insect and fungal infestation were also measured for the duration of storage. No insect infestation was recorded at the end of the 60 day storage time but aflatoxins were not detected. There was no marked change in grain quality over the 60 day storage period.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว สมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ระหว่างการเก็บรักษา ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษา การศึกษาชนิดและปริมาณแมลงระหว่างการเก็บรักษาของข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในยุ้งฉางของเกษตรกรในภาคใต้

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก