สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง
อมรรัตน์ โมฬี (ขุนทองเอก) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง
ชื่อเรื่อง (EN): Comparing patterns of genes associated with egg production in commercial layer and native chicken
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อมรรัตน์ โมฬี (ขุนทองเอก)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วิทธวัช โมฬี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษารูปแบบของยีน insulin - like growth factor I (IGF ), ยีน Gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR), ในไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้าเทียบกับ ไก่พื้นเมือง และศึกษา inkage disequilibrium ของยีน IGF-I และยีน GnRHR โดยเก็บตัวอย่างเลือดจาก ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวจำนวน 189 ตัวอย่างและ 720 ตัวอย่างตามลำดับ ศึกษา allele และ genotype ของยีน IGF1 และยีน GnRHR ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ศึกษาสภาพ Lin kage disequilibrium ระหว่างยี่น IGF1 และยืน GnRHR ด้วย GENEPOP version 3.4 ผลการศึกษา Allele และ genotype ของยืน IGF-I พบว่า ไก่ทั้งสองสายพันธุ์มี allele และ genotype ของยีน IGF-I ครบทั้ง 2 allele และ 3 genotype คือ allele A, และ B และ genotype AA, AB, BB ผลการศึกษา allele และ genotype ของยืน GnRHR พบว่า ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า พบ allele จำนวน 1 allele เท่านั้นคือ allele A ซึ่งทำให้ genotype ที่พบในไก่สายพันธุ์ดังกล่าวพบเพียง genotype เดียว คือ genotype AA ในขณะที่ไก่เหลืองหางขาว พบ 2 alleles คือ allele A และ a และพบ genotype 3 genotypes คือ AA Aa, และ aa เมื่อทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของความถี่ genotype พบว่า ไก่ทั้ง สองสายพันธุ์มีความถี่ genotype ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ และไม่พบ linkage disequilibrium ของยีน IGF1 และ GnRHR ผลการศึกษาครั้งนี้ในกรณีของน IGF-I ผลการศึกษาสรุปได้ ว่า ยีน IGF-เ ในตำแหน่งดังกล่าวมีความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นยีนเครื่องหมายเพื่อช่วยในการ คัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตไขในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว และไก่สายพันธุ์การค้า ในกรณีของยีน GnRHR สรุปได้ว่า นดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นนเครื่องหมายเพื่อช่วยในการ คัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตไขในไก่สายพันธุ์การค้า เนื่องจากพบ llele และ genotype เพียงรูปแบบ เดียว คำสำคัญ ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า, ไก่พื้นเมือง, ความถี่จีโนไทป์, ยีน insulin - like growth factor I (IGF-I), ยืน Gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR)
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this study were to study comparing patterns of Insulin - like growth factor I gene (IGF-I), Gonadotropin-releasing hormone receptor gene (GnRHR) in commercial layer (CL) and native chicken, Lung Hang khao (LK) and, secondly, to study linkage disequilibrium between IGF-I gene and GnRHR gene. Genomic DNA from 189 CL and 720 LK chickens respectively, were genotyped. PCR-RFLP technique was used to identify genotype of IGF1 gene and GnRHR gene. GENEPOP version 3.4 was used to estimate linkage disequilibrium between IGF1 gene and GnRHR gene. IGF1 gene, two alleles (A, B) and three genotypes (AA, AB, BB) were found in CL and LK. One allele (A) and one genotype (AA) of GnRHR gene were found in CL. Two alleles (A, a) and three genotypes (AA, Aa, aa) were found in LK. Significant genotypic differentiation between CL and LK (P = 0.00). The results showed that there was no significant LD between any of the genes. The results suggest that IGF1 gene has the potential for gene markers to improvement egg production traits of LK and CL. While GnRHR gene has no potential to be marker gene for improvement egg production traits of CL since one of genotype was detected. Keyword commercial layer, genotype frequency, insulin - like growth factor I (IGF-I gene), Gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR) gene, Thai indigenous chicken
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291501
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 กันยายน 2555
เอกสารแนบ 1
ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ โครงการวิจัยพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 2. อิทธิพลของพันธุ์ต่อลักษณะคุณภาพไข่และค่าสหสัมพันธ์ปรากฎในไก่ โครงการวิจัยพันธุไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 1.สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ ผลผลิตไข่และช่วงเวลาออกไข่ของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์ การศึกษาการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองและใช้ตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่ไข่ อิทธิพลของสายพันธุ์ ต่อคุณภาพเนื้อ องค์ประกอบของกลิ่น และกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ และไก่โรดไอแลนด์เรด การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง อิทธิพลของโปรตีนต่ออัตราการไข่ และรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของแม่ไก่พันธุ์พื้นเมือง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก