สืบค้นงานวิจัย
ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล, สิริวรรณ สุขศรี, นคร พิลา, ตวงมาศ บัวนาค, อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล, สิริวรรณ สุขศรี, นคร พิลา, ตวงมาศ บัวนาค - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม
ชื่อเรื่อง (EN): ORIGINAL
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ การศึกษาความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ำยม โดยใช้อวนตาถี่และกระแสไฟฟ้า ได้แบ่งลุ่มน้ำออกเป็น 3 บริเวณ คือ ลุ่มน้ำยมตอนบน ลุ่มน้ำยมตอนกลางและลุ่มน้ำยมตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 39 จุดสำรวจ สุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 รวม 4 ครั้ง ข้อมูลที่ได้นำไปจำแนกชนิดและนับปริมาณ เพื่อทราบความหลากชนิด ความชุกชุม และประเมินด้วยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ผลการศึกษาพบความหลากชนิดพันธุ์ปลา 160 ชนิด จาก 11 อันดับ 32 วงศ์ โดยพบว่าวงศ์ที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน สร้อยและซิว จำนวน 70 ชนิด รองลงมาเป็นวงศ์ปลาจิ้งจก จำนวน 16 ชนิด วงศ์ปลาหมู จำนวน 10 ชนิด วงศ์ปลากดและแขยง จำนวน 9 ชนิด และวงศ์ปลาแค้ จำนวน 7 ชนิด ปลาที่พบในการศึกษาเป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)) ชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูกคุกคาม จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ( Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)) ส่วนความชุกชุมของปลาเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำพบมีค่าเฉลี่ย 100.14 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเท่ากับ 15.86, 0.587 และ 2.445 ตามลำดับ คำสำคัญ: ความหลากหลาย ปลา สถานภาพ ลุ่มน้ำยม * ผู้รับผิดชอบ : อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒ ๕๕๘ ๐๑๗๘ e-mail: nakhorn_pila2@hotmail.com
บทคัดย่อ (EN): Study on fishes diversity and distribution in Yom Basin was carried out by the electro fishing and the sein net. Yom Basin has devided site 3 parts, upper part, middle part and lower part. Four field surveys were conducted between December 2006 and September 2007. Multivariate method of diversity index analysis was used for data analysis to find out the fish community structure. The result indicated the fish community in the Yom basin was comprised of 160 species in 11 order, 32 families. Family Cyprinidae were the highest abundance of fish composition by number and along with Balitorlidae, Cobitidae, Bargridae and Sisoridae, respectively. One species of fishes in this area found in vulnerable status was Clarias batrachus (Linnaeus, 1998) and one species in Near Threatened was Pangasianodon hypopthalmus (Sauvage, 1878). Density of fish in the Yom basin was 100.14 units/100 m2. Biodiversity index, of Yom basin such as richness index, evenness index, and diversity index were 15.86, 0.587 and 2.445 respectively. Key words : diversity, Fish, Status, Yom basin *Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute, Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900. Tel 0 2558 0178 e-mail: nakhorn_pila2@hotmail.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำยม ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ความหลากชนิดลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง การสำรวจความหลากชนิดปลาในลุ่มน้ำว้า (แม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านตอนบน) ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) ความหลากหลายของกุ้ง ปู หอย ในลุ่มน้ำยม การสำรวจความหลากหลายของชนิดปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำยาว(แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยาว พลวัตประชากรปลาชนิดเด่นในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก