สืบค้นงานวิจัย
การอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)โดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย
ลักขณา ละอองศิริวงศ์, มาวิทย์ อัศวอารีย์, อรพิน คงภักดี, ลักขณา ละอองศิริวงศ์, มาวิทย์ อัศวอารีย์, อรพิน คงภักดี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)โดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย
ชื่อเรื่อง (EN): Replaceing Artemia with Artificial Diet in the Nursing of Spotted scat (Scatophagus rgus Linnaeus, 1766)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ ทดลองอนุบาลลูกปลาตะกรับอายุเริ่มต้น 20 และ 23 วัน โดยใช้สัดส่วนอาหารสำเร็จรูป ทดแทนอาร์ทีเมีย 5 ระดับ ประกอบด้วย 1. ให้อาหารสำเร็จรูป100% 2. ให้อาร์ทีเมีย100% 3. ให้อาร์ทีเมีย75%ร่วมกับอาหารสำเร็จรูป 25% 4. ให้อาร์ทีเมีย50%ร่วมกับอาหารสำเร็จรูป 50% และ 5.ให้อาร์ทีเมีย25%ร่วมกับอาหารสำเร็จรูป 75% ทดลองอนุบาลลูกปลาในตู้กระจกความจุน้ำ 100 ลิตร ปล่อยลูกปลาด้วยความหนาแน่น 100 ตัว/100ลิตร ให้กินลูกปลากินอาหารวันละ 2 ครั้ง อนุบาลจนลูกปลามีอายุครบ50วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ อายุเริ่มต้นที่แตกต่างกัน 2 ช่วง และ สัดส่วนอาหาร 5 ระดับ ผลการทดลองพบว่า การใช้สัดส่วนอาหารอาหารสำเร็จรูป 75% ต่ออาร์ทีเมีย25% ทำให้ลูกปลามีเจริญเติบโตทางด้านความลึกลำตัว ความยาวและน้ำหนัก ดีที่สุด เมื่อทดสอบอิทธิพลร่วมกันของปัจจัยสัดส่วนของอาหาร และ อายุ ต่อตัวแปรอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (ความยาว ความลึกลำตัว น้ำหนัก) และ อัตรารอด พบว่าปัจจัยทั้งสองมีอิทธิพลร่วมกันต่อตัวแปรการอนุบาลลูกปลาตะกรับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การใช้สัดส่วนอาร์ทีเมีย 25% อนุบาลลูกปลาทั้ง2ช่วงอายุ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของความลึกลำตัวดีที่สุด และการอนุบาลลูกปลาอายุ 23 วัน จะมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของน้ำหนักดีที่สุด ส่วนการอนุบาลลูกปลาอายุ 20 วัน จะมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของความยาว ดีที่สุด ลูกปลาตะกรับมีองค์ประกอบทางเคมี ในส่วนของไขมันและโปรตีนสูง ตามสัดส่วนของอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ในการอนุบาล ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ใช้เพื่อการอนุบาลทำให้ค่าแอมโมเนียรวมสูง ในชุดการทดลองที่มีใช้สัดส่วนของอาหารสำเร็จรูปสูง การใช้อาหารสำเร็จรูป100% อนุบาลลูกปลาที่ยังมีอายุน้อย ทำให้มีอัตรารอดต่ำ อาหารที่ยังเหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลาอายุ 20 วัน ให้มีอัตรารอดดีจึงยังคงเป็นการใช้อาร์ทีเมีย 100% ส่วนการอนุบาลลูกปลาอายุ23 วัน การใช้สัดส่วนอาหารสำเร็จรูป 75% ต่ออาร์ทีเมีย 25% จะทำให้ลูกปลามีอัตรารอดดีและสามารถลดการใช้อาร์ทีเมียได้ 75% คำสำคัญ : ลูกปลาตะกรับ อาหารสำเร็จรูป ทดแทนอาร์ทีเมีย
บทคัดย่อ (EN): Study on nursing of Spotted scat juvenile fish 20 and 23 days old. It was experimented using replacement artemia with artificial diet 5 levels. 1. Fed with artificial diet 100% 2. Fed with artemia 100% 3. Fed with artemia 75% : artificial diet 25% 4. Fed with artemia 50% : artificial diet 50% and 5. Fed with artemia 25% : artificial diet 75%. Experiment conducted in glass aquaria capacity of 100 liters. Fish were stocked at a density of 100 fishes/100 liter. Feeding of diet was given twice a day throughout until 50 days old of the age. The experiment were plan for CRD. It consists of two factors: juvenile fish 20 and 23 days old and replacement artemia with artificial diet 5 levels. Result of the experiment was found feeding with artemia 25% : artificial diet 75% showed the Spotted scat juvenile fish grow in body depth length and weight was best. When testing the interaction between dietary factors and levels of ages on specific growth rate (length, body depth, weight) and survival rate. It was found that both factors had an interaction on Spotted scat juvenile fish rearing . Statistically significant (p <0.05). Nursing of Spotted scat juvenile fish of two age ranges fed with artemia 25% showed the specific growth rate of best body depth, juvenile 23 day old larvae had the specific growth rate of weight was highest and juvenile 20 day old fish larvae had the specific growth rate of length was best. Spotted scat juvenile fish has chemical composition fat and high protein. According to the proportion of artificial diet used fed . It effect on the quality of water used for fish reared, resulting in high ammonia in the experimental series, the proportion of highly artificial diet was used. The use of artificial diet 100% reared juvenile fish effect to low survival rate. The food is also suitable for nursing 20 day old fish for survival, 100% artemia was still used. Nursing of juvenile 23 days old fed of artificial diet 75%: Artemia 25% the larvae have good survival rates and can reduce the use of artemia by 75% Key words : Replaceing Artemia , Artificial Diet Spotted scat (Scatophagus argus )
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)โดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย
กรมประมง
31 มีนาคม 2555
กรมประมง
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) อัตรารอดตายของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ, Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa ผลการเสริมกรดไขมันที่จำเป็นระดับต่างกันให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตและ อัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) การออกแบบหน่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต และผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อโรคในการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ระบบน้ำหมุนเวียน รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยไรแดงเสริมอาหารและอาร์ทีเมีย เทคนิคการนำน้ำเชื้อปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ไปใช้เพื่อการผสมเทียม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด เพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต ผลความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนบ่อดิน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก