สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรจนรุตม์ รุ่งเรือง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Study of Fishery in Bandon Bay, Suratthani Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โรจนรุตม์ รุ่งเรือง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Rochanarut Rungruang
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Jinda Petchkamnerd
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 พบว่ามีการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่สำคัญ 4ชนิด ได้แก่ วนจมปู ลอบปู อวนลอยกุ้งสามชั้น และลอบหมึกสาย องค์ประกอบสัตว์น้ำองค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนจมพูคือปูม้าร้อยละ 97.82 ขนาดที่จับได้มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 6.50 - 16.25 เซนติเมตร (เฉลี่ย 11.54 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.26 กิโลกรัม/วน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมือลอบปู คือ ปูม้าร้อยละ 88.31 ขนาดที่จับได้ มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 6.25-16.50 เซนติเมตร (เฉลี่ย 10.52 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.38 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นคือ กุ้งโอคัก (M. affinis)ร้อยละ 58.75 ขนาดที่จับได้มีความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 6.50 - 23.00 เซนติเมตร (เฉลี่ย 11.48 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.41 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมือลอบหมึกสาย คือ หมึกสายชนิด Amphioctopus aegina ร้อยละ 100 ขนาดที่จับได้มีความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 3.75 - 8.25 เซนติเมตรว (เฉลี่ย 5.46 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.13 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 137,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมประมง
30 กันยายน 2557
กรมประมง
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำประมงคราดหอยลายบริเวณอ่าวไทยตอนบน กิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสในดินตะกอนบริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559 การบำบัดสิ่งปนเปื้อน (Depuration) ในหอยตะโกรม บริเวณแหล่งเลี้ยงหอย ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี การประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนอง โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำจากการทำประมงโพงพางบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง สภาวะการทำประมงหอยลายและเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ปริมาณสารอินทรีย์และค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก