สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
วิโรจน์ เงินศรี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิโรจน์ เงินศรี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)สภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร 2) สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 4) ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เกษตรกรตัวอย่างจำนวน 83 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 45.2 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพหลักโดยการทำนา พื้นที่ถือครองทางการเกษตร เฉลี่ย 28.2 ไร่ จำนวนแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 3 คน เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 70,607.40 บาทต่อปี และมีหนี้สินจากเงินกู้ เฉลี่ย 24,897.10 บาท และนำเงินกู้ไปใช้เป็นค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงาน สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนใหญ่ผู้แนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวชุมชนคือเจ้าหน้าที่ เกษตรกรส่วนใหญ่พอใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่เคยเพาะทดสอบความงอกเนื่องจากมั่นใจในคุณภาพ ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวผลการศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 10 ประเด็นเกษตรกรเห็นด้วยระดับมาก ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยภาพรวมทั้ง 10 ประเด็นเกษตรกรมีปัญหาในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้มีเมล็ดพืชอื่นเจือปน และควรเสนอแนะให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อสำรองการใช้จ่ายก่อนที่จะมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สภาพการผลิตพันธุ์ข้าวเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก