สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว
นุชนารถ กังพิศดาร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of High Grade Fertiliser on Growth of Immature Rubber in Loamy Soil
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนารถ กังพิศดาร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว เพื่อหาอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยสูตรสูงที่เหมาะสม เพื่อเป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรต่อไป ทำการทดลองที่องค์การสวนยาง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดำเนินการทดลอง ปี 2534 ปลูกยางพันธุ์ BPM 24 และปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วระหว่างแถวยาง วางแผนการทดลองแบบ Split plot 3 ซ้ำ ปัจจัยที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย วิธีการใส่ปุ๋ยเป็น main plot มี 3 วิธีการคือ หว่าน ขุดหลุม 2 จุด ในแถวยางบริเวณที่ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ และขุดแซะรอบต้นยางบริเวณที่ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ อัตราปุ๋ยเม็ดสูตร 18-10-6 เป็น sub plot มี 3 อัตรา คือ 100, 125 และ 150 % ของอัตราที่แนะนำของสถาบันวิจัยยาง ผลการทดลองพบว่า อัตราปุ๋ยสูตรสูงและวิธีการใส่ปุ๋ย ทำให้การเจริญเติบโตของต้นยางอายุตั้งแต่หลังปลูกจนถึง 42 เดือน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากทุกกรรมวิธีมีปริมาณธาตุอาหารในดินและใบยางเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยอัตรา 100 % ของอัตราที่แนะนำโดยวิธีขุดแซะรอบต้น มีแนวโน้มทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีกว่าวิธีการอื่น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในเขตภูมิอากาศที่ 1 ศึกษาระดับปุ๋ย N P K และ Mg ที่เหมาะสมกับยางอ่อนในดินร่วนเหนียว ในสวนยางปลูกแทนรอบสอง ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก