สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกหม่อนสายพันธุ์ Jing เพื่อเพิ่มผลผลิตและ คุณภาพ
ประทีป มีศิลป์ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกหม่อนสายพันธุ์ Jing เพื่อเพิ่มผลผลิตและ คุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): "Jing Mulberry Selection for Quality and Yield Increment"
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประทีป มีศิลป์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การคัดเลือกหม่อนสายพันธุ์ Jing มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหม่อนโดยการผสมเปิดหม่อนแล้วคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยหม่อนไหมศรีสะเกษ จากผลการทดลองจะได้สายพันธุ์ ศก.33 ที่มีลักษณะใบรูปใบโพธิ์ เพศเมีย ผลผลิตเฉลี่ยตลอดปี 2,805 กิโลกรัม/ไร่ สามารถใช้เลี้ยงไหมได้ดีเท่ากับพันธุ์รับรองอื่นๆ...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2533-48.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกหม่อนสายพันธุ์ Jing เพื่อเพิ่มผลผลิตและ คุณภาพ
กรมหม่อนไหม
2533
เอกสารแนบ 1
กรมหม่อนไหม
การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (4) อายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลี ศึกษาอัตราการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนต่อผลผลิตและคุณภาพหม่อนทำชา วิธีการที่เหมาะสมในการใส่ไมคอร์ไรซ่าในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต ผลของระยะการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย การแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหม่อนสายพันธุ์ต่างๆ ในสกุล Morus โดยเทคนิค AFLP การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี การเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในหม่อนพันธุ์ต่างๆ ผลผลิตและคุณภาพของต้นหญ้ากินนีสีม่วงหลังเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงหญ้าที่มีระยะปลูกและแหล่งไนโตรเจนต่างๆกัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก