สืบค้นงานวิจัย
การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล
ประกิต สุขใย - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล
ชื่อเรื่อง (EN): Potential assessment of raw sugar for ethanol production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประกิต สุขใย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ประมวล ทรายทอง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: จุดประสงค์งานวิจัยนี้ ศึกษาการนำน้ำตาลทราบดิบใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล ได้แก่ ความเข้มข้นน้ำตาลทรายดิบ, ชนิดและความเข้มข้นแหล่งไนโตรเจน และการเติมแหล่งแร่ธาตุในระดับฟาส์กปริมาตร 500 มิลลิตร และศึกษาการผลิตในระดับถังหมักขนาด 5 และ 50 ลิตร จากผลการทดลอง พบว่า ที่สภาวะการใช้น้ำตาลทรายดิบความเข้มข้นเริ่มต้นที่ร้อยละ 24 ร่วมกับการเติมยูเรียความเข้มข้นร้อยละ 0.23 น้ำหนักต่อปริมาตร เป็นแหล่งไนโตรเจนและเติมแหล่งแร่ธาตุ สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดที่ร้อยละ 9.65 น้ำหนักต่อปริมาตร ที่เวลาการหมัก 60 ชั่วโมง จากศึกษาสภาวะการหมักเอทานอลดังกล่าว ในถังหมักขนาด 5 และ 50 ลิตร พบว่า สามารถผลิตเอทานอลได้ร้อยละ 10.94 และ 10.99 น้ำหนักต่อปริมาตร ตามลำดับ และศึกษาราคาต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุนในถังหมักขนาด 50 ลิตร สามารถสรุปได้ว่า ราคาในการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลทรายดิบนั้น ราคาน้ำตาลทรายดิบจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อต้นทุนในการผลิต ?
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to utilize raw sugar for ethanol production to investigate the optimum condition such as raw sugar concentration, source and concentration of nitrogen and trace element in 500 mL flask scale. The results showed that the concentration of raw sugar at 24% (w/v) combined with 0.23% (w/v) urea as nitrogen source and presense of trace element showed highest ethanol production around 9.65% (w/v) at 60 h when compared with other conditions. After that, the ethanol production in 5 and 50 L fermenters were investigated using the successful condition from flask scale. The study of ethanol production in 5 and 50 L fermentor showed the ethanol were produced about 10.94% (w/v) and 10.99% (w/v), respectively. The study of economic assessment of ethanol production in 50 L fermentor can be concluded that the cost of ethanol production depended on raw sugar price that represented the important factor directly effected on investment cost of ethanol production.
ชื่อแหล่งทุน: T2558008 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2558 : อ้อยและน้ำตาล
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
น้ำตาลกับช็อกโกแลต การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก น้ำตาลกับขนมไทยๆ น้ำตาลกับเครื่องดื่มชูกำลัง จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลอ้อยและผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง การศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้หลักการเอกซ์ทรูชั่น การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก