สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
วาสนา ภานุรักษ์, เจษฎา ทิพยะสุขศรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง (EN): Process to Develop Local Upland Rice Production in Cassava Plantation Area in Nakhon Ratchasima Province.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวไร่ ที่ปลูกเชิงเดี่ยว ข้าวไร่ปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง โดยการปลูกแบบอินทรีย์ และแบบเคมี ในข้าวไร่ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวไร่พันธุ์ลืมผัว หอมภูพาน หอมมะลิดอย และ หาบหัก พบว่า จากการเปรียบเทียบผลผลิตการปลูกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองเชิงเดี่ยวในแปลงทดลอง จากการทดลองการปลูกข้าวไร่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ในแปลงทดลองทั้งที่ปลูกแบบอินทรีย์ และแบบเคมี พันธุ์ข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ ข้าวไร่พันธุ์หอมภูพาน ให้ผลผลิตสูงสุด ทั้งแบบอินทรีย์และแบบเคมี คือ 650 และ 765 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ ตามลำดับมีความแต่ต่างระหว่างการปลูกแบบอินทรีย์ และแบบเคมีคือ 115 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ และส่วนข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุดทั้งการปลูกแบบอินทรีย์และแบบเคมีคือ ข้าวไร่พันธุ์ลืมผัว 310 และ 300 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ ตามลำดับ มีความแตกต่างของผลผลิตเปรียบเทียบระหว่างการปลูกแบบอินทรีย์ และเคมีนอยที่สุด คือ แตกต่างกัน 10 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ ส่วน การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตของการปลูกข้าวไร่พื้นเมืองร่วมกับมันสำปะหลัง ของข้าวไร่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ในแปลงทดลองทั้งที่ปลูกแบบอินทรีย์ และแบบเคมี พบว่า พันธุ์ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกร่วมกับมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงสุด ที่ปลูกแบบอินทรีย์ คือ ข้าวไร่พันธุ์หาบหัก ให้ผลผลิต 385 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร ส่วนการปลูกแบบเคมีคือ ข้าวไร่พันธุ์หอมภูพาน ให้ผลผลิต 480 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ และส่วนข้าวพื้นเมืองที่ปลูกร่วมกับสำปะหลังให้ผลผลิตน้อยที่สุดทั้งการปลูกแบบอินทรีย์ และแบบเคมีคือ ข้าวไร่พันธุ์ลืมผัว ให้ผลผลิต 240 และ 295 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนความแตกต่างของผลผลิตที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว และการปลูกร่วมกับมันสำปะหลังมากที่สุดคือ ข้าวพันธุ์หอมภูพาน คือ 115 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ ส่วนผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว และปลูกร่วมกับมันสำปะหลังน้อยที่สุด คือ ข้าวมะลิดอย 40 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ และจากการเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองเชิงเดี่ยวกับ ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง ทั้งที่ปลูกแบบอิทรีย์ และปลูกแบบเคมี จากการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว และที่ปลูกร่วมกับมันสำปะหลังพบว่า การปลูกแบบเชิงเดียวให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกร่วมกับมันสำปะหลังทั้งแบบอินทรีย์และเคมี ข้าวไร่ที่ผลผลิตแตกต่างมากที่สุดคือ ข้าวหอมภูพาน มีความแตกต่างกัน ร้อยละ 50 ส่วน การปลูกแบบเคมีพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่างกันน้อยที่สุด คือ ข้าวไร่พันธุ์ลืมผัว แตกต่างกัน ร้อยละ 5 ส่วน ข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตแตกต่งกันมากที่สุดคือข้าวไร่พันธุ์ภูพาน แตกต่างกันร้อยละ 37.25 ซึ่งให้ผลผลิตไปในทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตเป็นกิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่แล้วข้าวไร่พันธุ์หอมภูพานให้ผลผลิตสูงสุดทุกระบบ ทั้งการปลูกแบบเชิงเดี่ยว และการปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง และทั้งการปลูกแบบอินทรีย์และเคมี โดยข้อมูลดังกล่าว สามารถนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ การปลูกข้าวไร่ร่วมกับมันสำปะหลังและพืชใช้น้ำน้อยแบบระบบไร่ให้มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนพัฒนาส่งเสริมการปลูกข้าวไร่อย่างต่อเนื่อง
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this study, to compare the yield of upland rice between monoculture and planted with cassava. By planting organic rice farm and a chemical in all four cultivars (Luam Phue, Hom Phu Phan, Hom Mali Doi and Hab Hug). Hom Phu Phan had been the highest yield both organic and chemical 650 and 765 kilograms of paddy per Rai respectively and different of upland rice yield planting between organic and chemistry were 115 kilograms of paddy per Rai. We found that Luam Phue has lowest yield 310 and 300 kg of paddy per Rai respectively When compared with the difference in yield between organic and chemical were different 10 Kg of paddy per Rai. Compartive of the yield upland rice with cassava in four cultivars were found Hab Hug has 385 kg for the paddy per Rai planting by organic and Hom Phu Phan has yield 480 kg of paddy per Rai planting by chemical. The rice was planted with cassava yield minimal both organic planting and chemical upland rice Luam Phue to yield 240 and 295 kilograms of paddy per Rai respectively. The difference in yield monoculture and planted with cassava Phu Phan paddy per Rai is 115 kg. The yield of the rice monoculture and planted with cassava least is Mali Doi 40 kg of paddy per rai. And to compared the yield of rice monoculture and planted with cassava by used organic and chemical were found planted monoculture higher than planted with cassava. The planting monoculture and planted with cassava by used organic and chemical. Such information can be used to promote the cultivation of rice. The upland rice and cassava crops with less water efficient farming systems
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30 กันยายน 2559
การปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเพิ่มผลผลิตของอ้อยปลูกร่วมระบบหลังการปลูกข้าวไร่ ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของลักษณะผลผลิตเมล็ดในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองสีดำของไทย การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อผลผลิตข้าวไร่ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน การจำลองการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน การพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ที่สูงเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงของชุมชนเกษตรที่สูง ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ในสภาพเกษตรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน อาหารจากมันสำปะหลัง 2553A17002035 การพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ที่สูงเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงของชุมชนเกษตรที่สูง อิทธิพลของการพรวนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ข้าวไร่ในภาคเหนือของลาว การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก