สืบค้นงานวิจัย
การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย
อรวรรณ ชุณหชาติ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย
ชื่อเรื่อง (EN): Bioethanol production from banana waste
บทคัดย่อ: กล้วยเป็นพืชล้มลุกที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลได้ การศึกษานี้ทำเพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยให้เป็นน้ำตาลโดยใช้วิธีการทางกายภาพ วิธีการทางเคมี และการใช้เอนไซม์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกล้วย 5 ชนิด คือ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยน้ำว้ากาบเขียว กล้วยไข่ และกล้วยหักมุกพบว่ามีปริมาณเซลลูโลสประมาณ 35-40% ในขณะที่พบลิกนินประมาณ 5-8% การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยโดยวิธีการทางกายภาพพบว่าการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-60 นาที และ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15-60 นาที ให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การย่อยตัวอย่างกล้วยด้วยกรดเกลือเจือจาง และกรดกำมะถันเจือจางที่ระดับความเข้มข้น 0.5-2.0% โดยปริมาตร เป็นเวลา 30-60 นาที พบว่าปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ และยังพบว่าหากเพิ่มความเข้มข้นของกรดให้สูงขึ้นจะทำให้ปริมาณ furfural และ 5-hydroxylmethylfurfural เพิ่มขึ้นด้วย การย่อยสายตัวอย่างกล้วยที่ผ่านไอน้ำร้อน 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาทีด้วยเอนไซม์ cellulase ทางการค้า และเอนไซม์หยาบ cellulose ที่ได้จากเชื้อ Trichoderma reesei 80 unitต่อ1 กรัมตัวอย่าง พบว่าได้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูงกว่าการย่อยด้วยกรด กล้วยเป็นพืชล้มลุกที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลได้ การศึกษานี้ทำเพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยให้เป็นน้ำตาลโดยใช้วิธีการทางกายภาพ วิธีการทางเคมี และการใช้เอนไซม์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกล้วย 5 ชนิด คือ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยน้ำว้ากาบเขียว กล้วยไข่ และกล้วยหักมุกพบว่ามีปริมาณเซลลูโลสประมาณ 35-40% ในขณะที่พบลิกนินประมาณ 5-8% การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยโดยวิธีการทางกายภาพพบว่าการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-60 นาที และ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15-60 นาที ให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การย่อยตัวอย่างกล้วยด้วยกรดเกลือเจือจาง และกรดกำมะถันเจือจางที่ระดับความเข้มข้น 0.5-2.0% โดยปริมาตร เป็นเวลา 30-60 นาที พบว่าปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ และยังพบว่าหากเพิ่มความเข้มข้นของกรดให้สูงขึ้นจะทำให้ปริมาณ furfural และ 5-hydroxylmethylfurfural เพิ่มขึ้นด้วย การย่อยสายตัวอย่างกล้วยที่ผ่านไอน้ำร้อน 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาทีด้วยเอนไซม์ cellulase ทางการค้า และเอนไซม์หยาบ cellulose ที่ได้จากเชื้อ Trichoderma reesei 80 unitต่อ1 กรัมตัวอย่าง พบว่าได้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูงกว่าการย่อยด้วยกรด
บทคัดย่อ (EN): Banana (Musa spp.) waste composes of cellulosic materials which can be converted to ethanol. This work aims to investigate saccharification processes of banana waste by physical chemical and enzymatic methods in order to obtain sugars. Determination of chemical compositions of 5 kinds of banana including Musa (AAA group), Kluai Hom; Musa (ABB group), Kluai Nam Wa Kab Khaow; Musa (ABB group), Kluai Nam Wa Kab Kheaw, Musa (AA group), Kluai Kai and Musa (ABB group), Kluai Hak Muk found that cellulose content was 35-40% approximately whereas lignin content was only about 5-8%. Saccharification of banana waste using steam at 100?C for 15-60 min and 121?C 15 psi for 15-60 min were not significant different. Reducing sugars obtained from hydrolysis of Kluai Hom, Kluai Nam Wa Kab Khaow and Kluai Nam Wa Kab Kheaw by diluted HCl and diluted H2SO4 at a concentration of 0.5-2.0% (v/v) for 30-60 min were not significant different. Furthermore, increase of acid concentration caused increase of furfural and 5-hydroxylmethylfurfural. However, enzymatic hydrolysis by commercial and crude cellulase from Trichoderma reesei after pretreated with steam at 121?C for 15 min exhibited higher amount of reducing sugar released from banana waste sample comparing with acid hydrolysis. Banana (Musa spp.) waste composes of cellulosic materials which can be converted to ethanol. This work aims to investigate saccharification processes of banana waste by physical chemical and enzymatic methods in order to obtain sugars. Determination of chemical compositions of 5 kinds of banana including Musa (AAA group), Kluai Hom; Musa (ABB group), Kluai Nam Wa Kab Khaow; Musa (ABB group), Kluai Nam Wa Kab Kheaw, Musa (AA group), Kluai Kai and Musa (ABB group), Kluai Hak Muk found that cellulose content was 35-40% approximately whereas lignin content was only about 5-8%. Saccharification of banana waste using steam at 100?C for 15-60 min and 121?C 15 psi for 15-60 min were not significant different. Reducing sugars obtained from hydrolysis of Kluai Hom, Kluai Nam Wa Kab Khaow and Kluai Nam Wa Kab Kheaw by diluted HCl and diluted H2SO4 at a concentration of 0.5-2.0% (v/v) for 30-60 min were not significant different. Furthermore, increase of acid concentration caused increase of furfural and 5-hydroxylmethylfurfural. However, enzymatic hydrolysis by commercial and crude cellulase from Trichoderma reesei after pretreated with steam at 121?C for 15 min exhibited higher amount of reducing sugar released from banana waste sample comparing with acid hydrolysis.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2553
การผลิตเอทธานอลเชื้อเพลิงจากน้ำทิ้งโรงงานผลิตแป้งขนมจีน การผลิตเอทธานอลจากเงาะคุณภาพต่ำเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (แก๊สโซฮอล์) เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า การศึกษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยหอมและกล้วยไข่ดิบเพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก การศึกษาวิจัยตัวแปรที่เหมาะสมของการฝานกล้วยน้ำว้าสุกสำหรับผลิตกล้วยเบรคแตก วัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตานีอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิต และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก