สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
สมศรี ประพฤติธรรม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Quality Changes of Thong Dee Pummelo at different Post Harvest Aging Periods
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศรี ประพฤติธรรม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Somsri Prabuddham
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เก็บตัวอย่างผลส้มโอพันธุ์ทองดีที่แก่พอดีจากต้นส้มโอที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปี จากสวนเกษตรกร 5 สวน ในท้องที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สวนละ 5 ต้น ต้นละ 4 ผล ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวที่ใช้ในการทดลอง คือ การผึ่งตัวอย่างในร่ม 4 ระยะ คือ เมื่อเก็บเกี่ยวไม่เกิน 1 วัน 1, 2 และ 4 สัปดาห์ ตามลำดับ คือ น้ำหนักผล เส้นรอบวง ความหนาของเปลือก นำหนักเปลือก น้ำหนักผนังกลีบ และน้ำหนักเนื้อส้มจะลดลง แต่น้ำหนักเมล็ดไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนคุณภาพทางเคมีนั้นกลับดีขึ้นตามลำดับ โดยมีปริมาณน้ำตาลและสัดส่วนระหว่างน้ำตาล : กรดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง และมีปริมาณ Ca เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปริมาณเกลือแร่อื่น ๆ นั้นไม่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ (EN): Thong Dee pummelo fruit samples for the study of hysical and chemical quality changes were collected from 5 farmers' orchard in Sam Phran district, Nakhon Pathom province. The mature fruits were selected from 7-10 years old tree at 20 fruits per orchard (5 trees/orchard and 4 fruits/reee). The indoor aging periods were then assigned to these fruits for 1 day, 1, 2 and 4 weeks after harvest. Results stated that the indoor aging at 4 weeks period consecutively decreased physical qualities such as fruit weight, perimeter, carp thickness, carp weight, meat septum and meat weight, but did not affect seed weight. The 4 weeks aging period significantly improved and increased qualities such as sugar content, sugar : acid ratio, and Ca but did not affect other mineral contents.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2537
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
กรมวิชาการเกษตร
2537
เอกสารแนบ 1
ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2-ไพรีดิลออกซีอะซิติกและกลูโคสต่อการเติบโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดี การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ระยะที่ 2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทางการเงินและความเสี่ยงของการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีในจังหวัดชัยภูมิ ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ คุณภาพของส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบ superatmospheric oxygen ผลของอุณหภูมิของต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ - เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก