สืบค้นงานวิจัย
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครราชสีมา
สมหมาย เลิศนา - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง (EN): Rice production potential zoning of Nakhon Ratchasima provinces
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมหมาย เลิศนา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sommai Lertna
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2550-2551 และหาแนวทางเพิ่มผลผลิต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการด้านข้าว โดยการนำแผนที่กลุ่ม/ชุดดินนามาจำแนกระดับความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว กำหนดจุดเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์สมบัติ สำรวจวิธีการทำนาและผลผลิตข้าวของเกษตรกร นำข้อมูลมาสรุปเป็นแผนที่แสดงระดับผลผลิตที่เกษตรกรทำได้จริงและข้อจำกัดการผลิต แล้วทำแปลงทดสอบแก้ปัญหาข้อจำกัดการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดการปุ๋ย นำข้อมูลที่ได้มาแทนค่ากลุ่ม/ชุดดินในแผนที่เพื่อแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตข้าว ผลการดำเนินงาน จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่นารวม 5,145,435 ไร่ นำมาจำแนกหน่วยแผนที่ดินเป็นกลุ่ม ตามระดับความเหมาะสมของดินนาต่อการปลูกข้าว ปรากฏว่ามีพื้นที่เหมาะสมมาก (L1) รวม 496,996 ไร่ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (L2) จำนวน 903,091 ไร่ คิดเป็น 17 ปอร์เซ็นต์ พื้นที่เหมาะสมน้อย (L3) รวมมากถึง 3,241,620 ไร่ คิดเป็น 63 ปอร์เซ็นต์ และมีพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ปลูกพืชอื่นหรือไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (L4) อีกจำนวน 503,728 ไร่ คิดเป็น 10 ปอร์เซ็นต์ ผลการสำรวจผลผลิตข้าวของเกษตรกรปี 2550 ปรากฏว่าส่วนใหญ่ได้ผลผลิตในระดับต่าง ๆ ตามศักยภาพของดินนา และพบว่าเมื่อทำนาดำพันธุ์ข้าวมะลิใหญ่ให้ผลผลิตสูงติดต่อกัน 2 ปี ในการทำแปลงทดสอบปี 2551 ที่มีเป้าหมายใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของดิน เพื่อยกระดับผลผลิตข้าวให้สูงกว่าศักยภาพของดินนา แต่ปรากฏว่าสภาพฟ้าอากาศแปรปรวนในปีนี้ คือแล้งช่วงต้นฤดูและน้ำท่วมช่วงปลายฤดูปลูกทำให้ข้าวไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของพันธุ์ ดินและการจัดการใส่ปุ๋ยได้เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนมากกว่า อย่างไรก็ตามมีแปลงที่ได้รับผลกระทบน้อยยังแสดงศักยภาพของการจัดการออกมาได้ จำเป็นจะต้องทำการทดสอบซ้ำและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ในด้านอื่นๆ เช่น พันธุ์ข้าว ช่วงเวลาปลูก วิธีปลูก เพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตในสภาพแวดล้อมเฉพาะนี้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/2322/1/RIC020322a.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 6 ill., 7 tables
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครราชสีมา
กรมการข้าว
2552
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุโขทัย การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสิงห์บุรี การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดเพชรบุรี การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวในเขตจังหวัดชัยนาท การเพิ่มผลผลิตข้าวจากการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของภาคใต้ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก