สืบค้นงานวิจัย
การใช้ dsRNA เพื่อยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม(Bombyx mori) โดยเทคนิค RNA interference
บัณฑรี โชติมโนธรรม1, อมรรัตน์ พรหมบุญ2, ทิพย์วดี อรรถธรรม3, เลิศลักษณ์ เงินศิริ4 - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การใช้ dsRNA เพื่อยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม(Bombyx mori) โดยเทคนิค RNA interference
ชื่อเรื่อง (EN): Use dsRNA to Suppression of Grasseries disease in silkworm (Bombyx mori) by RNA interference Technique
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ปัญหาสำคัญของการเลี้ยงไหมในประเทศไทย คือโรคไหม โดยเฉพาะโรคแกรสเซอรี่(grasseries) เกิดจากไหมได้รับไวรัสนิวเคลียร์โพลีฮีโดรซิส (NPV) ทางปาก จากนั้นไวรัส NPV จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนทำให้หนอนไหมเป็นโรค ในระดับโมเลกุลพบว่าการเพิ่มจำนวนไวรัส NPV มียีนเกี่ยวข้องจำนวนมาก การทดลองครั้งนี้ได้ ทำการยับยั้งการทำงานของยีน lef-2 และ gp64 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนไวรัส ด้วยเทคนิค RNA interference ผลการทดลองพบว่า เมื่อให้ไวรัสแก่หนอนไหมที่ความเข้มข้น 106 ผลึก/มิลลิลิตร กลุ่มของหนอนไหมที่มีอัตราการรอดมากที่สุด คือหนอนไหมที่ได้กินอาหารที่หยดสารละลาย dsRNA-lef-2+gp64 ที่สกัดออกมาจาก Escherichia coli ลำดับที่ 2 และ 3 คือกลุ่มหนอนไหมที่กินอาหารที่หยด dsRNA-gp64 และ dsRNA-lef-2 ตามลำดับ ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของไวรัส NPV เป็น 108 ผลึก/มิลลิลิตร หนอนไหมทุกกลุ่มทดลองจะเป็นโรคตายก่อนเข้าดักแด้ทั้งหมด การทดสอบทาง ชีวโมเลกุลในการยับยั้งการทำงานของยีน dnapol โดยใช้เทคนิค RNAi พบว่ามีการยับยั้งการทำงานของยีน lef-2 และ gp64 ทำให้การตรวจจับด้วยเครื่อง Realtime PCR พบการใช้ SYBR Green I Dye ลดลง โดยใช้ยีน dnapol เป็นยีนตรวจวัด โดยเห็นการลดลงอย่างชัดเจนในวันที่ 3 หลังจากหนอนไหมกินเชื้อ NPV
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2554-2.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ dsRNA เพื่อยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม(Bombyx mori) โดยเทคนิค RNA interference
กรมหม่อนไหม
2554
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การนำ dsRNA ของยีน lef-2 และ gp64 มาใช้ยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม ในระดับศูนย์ฯ และภาคเกษตรกร การศึกษาลักษณะอาการของโรคแกรสเซอรี่กับหนอนไหม วัยต่างๆ การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference การพัฒนาเทคนิคELISAในการตรวจสอบเชื้อBmNPV โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไหมที่ต้านทานโรคแกรสเซอรี่ และพัฒนาเทคโนโลยี การป้องกันโรคแกรสเซอรี่ในภาคเกษตรกร การศึกษาการใช้ฮอร์โมนกับหนอนไหม การทดสอบความสามารถในการเกิดโรคของเชื้อ NPV ต่อหนอนไหม การศึกษาสารเคมีที่ทำให้ผลึกวิสาที่เป็นสาเหตุของโรค แกรสเซอรี่แตกตัว การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย การประเมินความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะผลลิ้นจี่ Conopomropha sinensis (Lepidoptera: Gracillariidae) และบทบาทของแตนเบียนหนอนเจาะผล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก