สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน
วิทยา พันธะกิจ, อิสริยะ อีดเกิด, เกศแก้ว เทศอาเส็น - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน
ชื่อเรื่อง (EN): Fishermen’s Attitude on management of Set Nets Fishery along the Andaman Sea Coast of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ได?ดําเนินการสัมภาษณ?ชาวประมง ถึงทัศนคติของชาวประมงต?อมาตรการควบคุมการประมงโป?ะ น้ําตื้นทางฝ??งทะเลอันดามัน ด?วยวิธีสุ?มสัมภาษณ?ในจังหวัดพังงา กระบี่ และสตูล รวมจํานวน 100 ชุด วิเคราะห? ข?อมูลเบื้องต?น พบว?า ชาวประมงมีอายุ 30 – 60 ป? การศึกษาระดับประถมศึกษา ร?อยละ 56 ประกอบอาชีพ ประมงโป?ะน้ําตื้นไม?น?อยกว?า 15 ป? โดยอาศัยแรงงานในครัวเรือนเป?นหลัก และประกอบอาชีพอื่นเสริม เช?น ทํา สวน รับจ?างทั่วไป รายได? น?อยกว?า 9,001 – 12,000 บาท/เดือน ร?อยละ 46 ในด?านการรับรู?ข?าวสาร ชาวประมงส?วนใหญ? รับรู?ถึงมาตรการควบคุมการประมงโป?ะน้ําตื้น โดยผ?านการประชาสัมพันธ?ของเจ?าหน?าที่ ร?อยละ 80 เพื่อนบ?าน ร?อยละ 85 ผู?นําชุมชน ร?อยละ 51 วัดความรู?ของชาวประมง พบว?า ในข?อที่ชาวประมงรู? และส?วนใหญ?ตอบถูก คือ โป?ะน้ําตื้นต?องเสีย เงินอากรทําประมงในพื้นที่อนุญาต (ร?อยละ 88) เสียค?าอากรค?าที่อนุญาตรายป? (ร?อยละ 73) แต?ในข?อที่ ชาวประมงไม?ทราบ หรือส?วนใหญ?ตอบผิด คือ อาการค?าที่อนุญาตป?ละ 150 บาท และ โป?ะน้ําตื้นถือครองได? รายละไม?เกิน 1 ลูก ด?านความรู?สึกของชาวประมง มาตรการยกเลิกประมงโป?ะน้ําตื้น ชาวประมงไม?เห็นด?วย ร?อยละ 54 แต?ควรมีการผ?อนผันมาตรการควบคุมการประมงโป?ะน้ําตื้น ร?อยละ 95 ควรขยายขนาดตาอวนเพื่อให?ได? สัตว?น้ําที่มีขนาดโตขึ้น ร?อยละ 70 ด?านความคิดเห็น เมื่อให?ระดับคะแนนความคิดเห็น 1 ถึง 5 พบว?า มาตรการยกเลิกโป?ะน้ําตื้นไม? เป?นธรรม (3.5 คะแนน) โป?ะน้ําตื้นจับสัตว?น้ําขนาดเล็กไม?ถึงวัยเจริญพันธุ? (2.7 คะแนน) โป?ะน้ําตื้นกีดขวางการ สัญจรทางน้ําและการทําประมง (2.5 คะแนน) รัฐควรมีการชดเชยให?กับชาวประมงที่ยกเลิกการทําประมงโป?ะ น้ําตื้น (3.3 คะแนน) กรมประมงนําเสนองานวิจัยขนาดของตาอวนที่เหมาะสม (2.9 คะแนน) แนวโน?มพฤติกรรม ถ?ามีคําสั่งให?รื้อถอนโป?ะน้ําตื้น ท?านจะปฏิบัติตาม ร?อยละ 56 ชาวประมงเข?า ร?วมเพื่อให?ผ?อนผันมาตรการ ร?อยละ 95 อาสาเป?นตัวแทนชาวประมง พิจารณาทบทวนมาตรการ ร?อยละ 95 เข?าร?วมมืองานทดลองขยายขนาดตาอวนที่เหมาะสม ร?อยละ 91 และ แม?ไม?มีการชดเชยจากภาครัฐ ชาวประมงยินดีปฏิบัติตามมาตรการ ร?อยละ 57
บทคัดย่อ (EN): Fisher interviews were conducted Measure Fishermen’s Attitude on management of Set Nets Fishery along the Andaman Sea Coast of Thailand This way randomly interviewed in Phang Nga, Krabi and Satun as 100 series. Preliminary analysis showed that fishermen aged 30 - 60 years old. Elementary education, 56%. Professional set nets fishing boat not less than 15 years. The labors in the main house. Occupations such as gardening accessories and contractors. Income is 9,001-12,000 baht / month, 46%. In terms of perception, Most fishermen Recognition measures Through its Public Relations Officer of 80%, Neighborhood of 85% and Community leaders, 51% Proficiency of fishermen was knowledge. The answer is known was have to pay duty set net fishing in prohibited areas (88 percent) of the annual license fee revenue (73 percent), but the fishermen do not know or the wrong answer is symptomatic of what is allowed at 150 baht and set net fishing barge holding up of not more than one set.. The emotional comments on the scale of 1 to 5. Found that the measure unfairly canceled set net fishing (3.5 points) fishing small juveniles (2.7 points). Obstructions to traffic, water and fisheries (2.5 points) Fisheries Research presentation appropriate mesh size (2.9 points). The behavior If an order to demolish the fishermen would follow a 56%. Fisher joined so lenient measures 95%. Volunteered to be a fisherman reconsider the measure, 95%. Coordinated and appropriate scaling mesh 91% and even without compensation from the government fishermen to comply with the measure, 57%.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน
กรมประมง
30 เมษายน 2557
กรมประมง
การประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สมุทรศาสตร์การประมงบริเวณแหล่งประมงปลาทูน่าในทะเลอันดามัน การเปรียบเทียบขนาดตาอวนที่เหมาะสมในการทำประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน การทำประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทรัพยากรสัตว์ทะเลจากเรือสำรวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำทางฝั่งทะเลอันดามัน กั้งตั๊กแตนจากการประมงพื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนจากเรือสำรวจประมงทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก