สืบค้นงานวิจัย
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35)
ชุติมา จันทร์เจริญ, ทรายแก้ว อนากาศ, พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ, พิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว, สาธิต กาละพวก, ชุติมา จันทร์เจริญ, ทรายแก้ว อนากาศ, พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ, พิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว, สาธิต กาละพวก - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35)
ชื่อเรื่อง (EN): Soil and Fertilizer Management to Increase Yield and Economic Return of Corn in Uttaradit Land Development Area Project. (soil group No. 35)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดชนิดต่าง ๆ ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปูนตามคำแนะนำโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับข้าวโพด และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทำการทดลองในแปลงเกษตรกรหมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จำนวน 3 ซ้ำ มีตำรับการทดลอง 7 ตำรับ คือ ตำรับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ตำรับที่ 2 วิธีเกษตรกร (N-P2O5-K2O อัตรา 17-5.5-7.25 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนตามคำแนะนำโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O อัตรา 10-10-10 กิโลกรัมต่อไร่ และปูนโดโลไมท์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนการทดลองปีที่ 1) ตำรับที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับตำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกปอเทืองก่อนปลูกข้าวโพด 60 วัน ตำรับที่ 5 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับตำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกถั่วพร้าก่อนปลูกข้าวโพด 60 วัน ตำรับที่ 6 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับตำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกปอเทืองหลังปลูกข้าวโพด 15-20 วัน และตำรับที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีและปูนเช่นเดียวกับตำรับที่ 3 ร่วมกับการปลูกถั่วพร้าหลังปลูกข้าวโพด 15-20 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้ง 3 ปี โดยตำรับที่ 3 4 5 6 และ 7 มีการใส่ปูนโดโลไมท์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนการทดลองในปีที่ 1 ทำให้ระดับความเป็นกรดเปลี่ยนแปลงจากระดับกรดรุนแรง (pH 3.7-4.0) เป็นระดับกรดจัดจนถึงระดับกรดเล็กน้อย (pH 5.1-6.4) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปีที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยตำรับที่ 3 ทำให้ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดเท่ากับ 23.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เนื่องจากค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้นจากระดับกรดรุนแรงมาก (pH 3.9) เป็นระดับกรดจัด (pH 5.5) ทำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ส่วนตำรับที่ 1 และ 2 ไม่มีการใส่ปูนโดโลไมท์ ทำให้ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำที่สุดเท่ากับ 7.7 และ 11.3 ตามลำดับ ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ก่อนการทดลอง และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้ง 3 ปี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ตำรับที่ 5 ทำให้ผลผลิตที่ความชื้น 14.5 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดทั้ง 3 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 590 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ค่าเฉลี่ยมูลค่าผลผลิต ค่าเฉลี่ยต้นทุนผันแปร และค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงที่สุด (ขาดทุนน้อยที่สุด) เท่ากับ 4,441 4,796 และ 355 บาทต่อไร่ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร จะพบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขาดทุนทั้ง 3 ปี โดยขาดทุนเฉลี่ย 1,448 บาทต่อไร่ หากเกษตรกรสามารถดำเนินการเองในส่วนการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว จะทำให้มีรายได้จากค่าจ้างทำให้รายได้สุทธิไม่ติดลบหรือไม่ขาดทุน จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกษตรกรดำเนินการเอง พบว่า ตำรับที่ 5 ได้ค่าเฉลี่ยกำไรสูงที่สุด เท่ากับ 3,588 บาทต่อไร่ ส่วนตำรับที่ 2 วิธีเกษตรกร ได้ค่าเฉลี่ยกำไรเท่ากับ 2,081 บาทต่อไร่ สำหรับการใช้พืชปุ๋ยสดและปูนโดโลไมท์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตในระยะแรก แต่มีแนวโน้มทำให้สมบัติทางเคมีบางประการของดินดีขึ้น และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากมีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35)
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2559
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44) การจัดการดินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมันสำปะหลังในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ (พด.3 และ พด.12) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44) การจัดการดินด่างด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก