สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร
อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร
ชื่อเรื่อง (EN): Study and Products Development of Herbal Balls
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตภัณฑ ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร และปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร พบว่าชนิดของแป้งที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นเนื้อ คือแป้งมันชนิดและปริมาณสารช่วยปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นเนื้อที่เหมาะสม คือ ปริมาณแป้งมันร้อยละ 3.42 และปริมาณแอคคอร์ด ร้อยละ 0.2 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่นคาว ความแน่นเนื้อ ความนุ่มเนื้อ รสชาติและความชอบรวมของลูกชิ้นเนื้อจากผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 20 คน พบว่ากลิ่นคาวความนุ่มเนื้อ ด้านรสชาติและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05 ) ด้านสีและความแน่นเนื้อมีความแตกต่างกัน (p > 0.05 ) การทดสอบทางด้านจุลินทรียของลูกชิ้นเนื้อไม่พบ Salmonella / 25 กรัม ไม่พบ S. aureus / 0.1 กรัม พบจำนวนจุลินทรีย์ท ั้งหมด 58 โคโลนี /กรัม ศึกษาการเสริมสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อ 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ พริกไทยดำ พริกไทยขาว พริกไทยดำ ผสมกระเทียม และตะไคร้ปริมาณร้อยละ 5 ของน้ำหนักเนื้อวัว (w/w) พบว่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่นคาว ความแน่นเนื้อ ความนุ่มเนื้อ รสชาติ และความชอบรวม ของลูกชิ้นเนื้อ จากผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 20 คน พบว่าความแน่นเนื้อความนุ่มเนื้อและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05 ) ด้านสี กลิ่นคาว และด้านรสชาติมีความแตกต่างกัน (p > 0.05) การทดสอบทางด้านจุลินทรีย์ของลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร ระยะการเก็บรักษา 15 วัน พบว่าจุลินทรีย์รวม 3.3X10^3/กรัม MPN E.coli น้อยกว่า 3 / กรัม ไม่พบ Samonellae/ 25 กรัม S.aureus /0.1กรัม และ C.perfringens /0.01กรัม จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพรจากผู้บริโภคทั่วไปในจังหว ั ดสุราษฎร์ธานีจำนวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร คุณลักษณะทางด้านสีที่ระดับคะแนน 7.25 ชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8) กลิ่นคาว 7.10 ที่ระดับคะแนนชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8) ความแน่นเนื้อ 7.30 ที่ระดับคะแนนชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8)ความนุ่มเนื้อ 7.06 ที่ระดับคะแนนชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8)รสชาติ 6.48 ที่ระดับคะแนนชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6-7)และความชอบรวม 6.74 ที่ระดับคะแนนชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6-7) การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พบว่าผู้เข้ าร่วมการอบรมส่วนใหญ่นําความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการประกอบอาหารทานเองมากที่สุด รองลงมาคือใช้ในการประกอบอาชีพและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กลุ่มแม่บ้านหรือเพื่อนบ้านได้
บทคัดย่อ (EN): Objectives of the study were to investigate an appropriate herbal meatball making process,to improve texture of the meatball and to publicize the herbal meatball research. The result showed that cassava starch was the most suitable additive starch for the meatball making. Moreover the most appropriate proportion of the additive agent was 3.42 percents cassava starch and 0.2 percents accord. Sensory tests carried out by 20 trained panel showed no significant difference in term of smell, tenderness, taste and total satisfaction (p>0.05). However in term of color and firmness, there were significant. difference (p<0.05). Microbiological analysis of the herbal meatball product detected none of Salmonella in 25 grams of the meatball, none of S.aureus in 0.1 grams of the meatball and found 58 colony/gram of total microorganism, Study of four types of 5 percent (w/w) herbal treatment meatball; black pepper, white pepper, black pepper mixed with garlic and lemongrass, which carried out by 20 trained panel showed that sensory quality were not significantly different in term of color smell taste (p>0.05). However in term of firmness, tenderness and total satisfaction, there were significant difference ( p<0.05) . Microbiological analysis of the 15 day shelf life product found total 3.3 ×10 3 colony/gram of microorganisms, less than 3 gram of MPN Coliforms, none of Salmonella in 25 grams, none of S. aureus in 0.1 grams and none of C.perfringens in 0.01 grams. Sensory test of the herbal meatball products carried out by 100 local general consumers found that 7.25 score was rated for color(moderately to highly satisfied, ranging 7-8), 7.10 score was rated for smell (moderately to highly satisfied, ranging7-8), 7.30 score was rated for firmness(moderately to highly satisfied, ranging 7-8), 7.06 score was rated for tenderness (moderately to highly satisfied, ranging 7-8), 6.48 score was rated for color (satisfied to highly satisfied, ranging 6-7) and 6.74 score was rated for total satisfaction (satisfied to highly satisfied,ranging 6-7). Agricultural product food processing know how and technology sharing was organized through workshop seminar project. After that it was found that the participants applied the knowledge for household application, vocational application and further sharing to other housewives or neighbors, consecutively.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสมุนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30 กันยายน 2551
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรและยาอมสมุนไพร รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาสินค้า OTOP ในภาคตะวันออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากสารสกัดผลมะแขว่น โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพโคนมจังหวัดมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน: กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก