สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่
นำชัย ทนุผล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นำชัย ทนุผล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-38-023
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2538
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2538
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยยีเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรชนบทในจังหวัดเชียงใหม่
นำชัย ทนุผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2538
การศึกษาการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการจำหน่ายผลผลิตผักของเกษตรกรที่มีการยอมรับ เทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดเชียงใหม่ ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาระบบโปรแกรมเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำ ในจังหวัดเชียงใหม่ บทบาทของสหกรณ์การเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปสู่การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การผลิตและวิธีการปลูกกาแฟของเกษตรกรชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก