สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุดอย่างมีคุณภาพ
สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน, สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุดอย่างมีคุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Sapodilla Production for Quality Yield
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตละมุดเพื่อพัฒนาให้ได้ละมุดคุณภาพดีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ดีในแหล่งปลูกจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การตัดแต่งทรงพุ่มที่เหมาะสม การจัดการปุ๋ยและการจัดการน้้าที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าของละมุด จากการทดสอบพบว่าการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ละมุดจากแหล่งปลูกที่ส้าคัญได้จ้านวน 11 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์นมแพะ พันธุ์ก้านัน พันธุ์มะกอก พันธุ์ด้าเนิน พันธุ์ปราจีน พันธุ์สาลี่เวียดนาม พันธุ์กระสวยมาเล พันธุ์สีดา พันธุ์ทช01 พันธุ์CM19 และพันธุ์ตาขวัญ ซึ่งสามารถจ้าแนกออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มพันธุ์ผลเล็ก ได้แก่ พันธุ์มะกอก พันธุ์ปราจีน พันธุ์สีดา พันธุ์ผลขนาดกลางได้แก่ พันธุ์กระสวยมาเล พันธุ์ด้าเนิน พันธุ์นมแพะ และกลุ่มผลใหญ่ได้แก่ พันธุ์ก้านัน พันธุ์ทช01 พันธุ์CM19 พันธุ์ตาขวัญ การตัดแต่งทรงพุ่มละมุดทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตที่มีผลขนาดใหญ่มากกว่าการไม่ตัดแต่งทรงพุ่มเลย วิธีการตัดแต่งแบบเปิดแกนกลางและการตัดแต่งแบบครึ่งวงกลม ท้าให้ได้ผลผลิตละมุดมีขนาดผลโตขึ้นมากว่าการตัดแต่งทรงพุ่มแบบทรงเหลี่ยม และแบบฝาชีหงาย การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมทดลองในละมุดพันธุ์มะกอกที่ปลูกจากกิ่งตอน พบว่าการใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-2-3 กิโลกรัม N-P2-K2O5 ต่อต้นต่อปี ในต้นที่มีอายุ1-2ปี มีผลท้าให้ละมุดมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีขนาดทรงพุ่มเพิ่มเร็วขึ้น ให้ผลผลิตมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีที่อัตราต่้ากว่านี้ ให้ผลผลิตได้ในปีที่ 2 ส้าหรับการจัดการน้้าพบว่าการให้น้้าในละมุดตั้งแต่เริ่มปลูก ท้าให้ละมุดมีการเจริญเติบโตได้ดีและละมุดมีการแตกตาดอกและตาใบมากขึ้น ศูน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุดอย่างมีคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกเพื่อรักษาคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลางสาดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตบัวเข็มอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตานีอย่างมีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก