สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
สมปอง สรวมศิริ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมปอง สรวมศิริ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ลูกโคนมลูกผสม (โฮลสไตน์-ฟรีเชียน x พื้นเมือง) สายเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ อายุเฉลี่ย 10 วัน จํานวน 20 ตัวถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 5 ตัวโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) เพื่อได้รับอาหารทดลอง 4 สูตร คืออาหารข้น (กลุ่มควบคุม) อาหารข้นที่เสริม rumen fluid ในระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ และอาหารข้นที่มีการเสริมโปรไบโอติคในระดับ0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โคทดลองทุกตัวได้รับอาหารข้นคิดเป็นอาหารแห้งในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว และให้ฟางข้าวสับเป็นอาหารหยาบกินอย่างเต็มที่ ในระยะก่อนหย่านมให้อาหารแทนนมในอัตรา 4 ลิตร/ตัว/วัน และอาหารข้น คืออาหารข้นลูกโค(calf starter) ระยะการทดลองทั้งสิ้น 560 วัน เป็นระยะก่อนหย่านม 80 วัน และระยะหลังหย่านม 480 วัน ค่าเฉลี่ยน้ำหนักหย่านม อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว 1 กก. และปริมาณอาหารที่กินในรูปวัตถุแห้งของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทุกระยะการเจริญเติบโต ในระยะก่อนหย่านมกลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริมโปรไบโอติคในระดับ 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มมีค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และค่าเฉลี่ยน้ำหนักหย่านมสูงกว่ากลุ่มอื่นเล็กน้อย แต่ในระยะหลังหย่านมกลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริม rumen fluid ในระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าต้นทุนค่าอาหารทดลองมีค่าสูงขึ้นเมื่อมีการเสริมโปรไบโอติคในสูตรอาหารค่าเฉลี่ยต้นทุนในระยะก่อนหย่านมไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ในระยะหลังหย่านมและตลอดระยะการทดลองค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าอาหารต่ำที่สุดในทุกระยะการเจริญเติบโต ต้นทุนค่าอาหารในการเปลี่ยนเป็นน้ำหนักตัว 1 กก. แตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) ทั้งในระยะหลังหย่านมและตลอดระยะการทดลอง ในระยะก่อนหย่านมและตลอดระยะการทดลองกลุ่มควบคุมมีค่าต้นทุนในการเปลี่ยนเป็นน้ำหนักตัว 1 กก. ต่ำที่สุด แต่ในระยะหลังหย่านมกลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริม rumen fluid ในระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ มีค่าต่ำที่สุด การเสริมโปรไบโอติคและ rumen fluid ไม่มีผลต่อลักษณะและคุณภาพซากสัตว์ทดลอง
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-49-019.3
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: https://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/File20130424110721_14111.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การผลิตและประยุกต์ใช้โปรไบโอติกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การผลิตและประยุกต์ใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม ผลของการเสริมโปรไบโอติกในอาหารและระดับอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตลักษณะซาก คุณภาพเนื้อและค่าโลหิตวิทยาของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ x พื้นเมือง ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต ไบโอดีเซลในอาหารไก่กระทง ต่อสมรรถภาพการเติบโต ลักษณะซากของไก่กระทง และการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ผลของการทำแห้งแบบโฟมแมทต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในเครื่องดื่มธัญชาติเสริมโปรไบโอติกผงหลังจากการผลิตและระหว่างการเก็บรักษา ผลของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโต ระบบการย่อยอาหาร และการยับยั้งโรคติดเชื้อในปลานิล (Nile tilapia: Oreochromis niloticus) พันธุกรรมกับอาหารโคนม เอนไซม์ย่อยเยื่อใยจาก 2 แหล่งต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และผลผลิตนํ้านมของโคนม การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก