สืบค้นงานวิจัย
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครสวรรค์
ภาณุ ธนธำรงกุล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง (EN): Knowledge, Attitude, and Practices of Trained Farmers from Local Wisdom Elite Network Center, Nakhon Sawan Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภาณุ ธนธำรงกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Phanu Thanatamrongkul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Rampaipan Aphichartphongchai
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ (3) ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผลการศึกษาพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับรายได้ต่อปี การได้รับข่าวสารด้านเศรษฐกิจพอเพียง และระยะทางจากฟาร์มถึงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ ประสบการณ์ในการทำการเกษตร ได้รับข่าวสารด้านเศรษฐกิจพอเพียง และขนาดของที่ดินในการทำการเกษตรและการนำไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ เงินทุน การติดต่อกับปราชญ์ และระยะทางจากฟาร์มถึงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
บทคัดย่อ (EN): This research aimed to (1) study the knowledge, attitude, and practices of the farmers who had attended Local Wisdom Elite Network Center training in Nakhon Sawan province. (2) investigate the relationship between the basic characteristics, the economic and social factors and the knowledge, attitude, and practices of the farmers who had attended Local Wisdom Elite Network Center training in Nakhon Sawan province (3) explore the problems and obstacles after joining the Local Wisdom Elite Network Center training.The result, it showed that knowledge was significantly related to income per annum, information on sufficiency economy and distance from farm to the Center. Agricultural experience, information on sufficiency economy and size of their farm were significantly related to their attitude. Practices were significantly related to a capital, local wisdom elite contact, and distance from their farm to the Center.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245937/168123
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์โคนม TMZ ในระดับเกษตรกร ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี การใช้เทคโนโลยีในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย โดยวิธีผสมผสาน การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน้ำมูล ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย โดยวิธีผสมผสาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก